Grand Prix Predators 2020 - Regulamin główny

WSTĘP

     Grand Prix Predators PAA 2020 (dalej: GP) to cykl zawodów wędkarskich, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników wędkujących metodą spinningową w klubie Polish Anglers Association. Organizatorem cyklu zawodów GP jest klub Polish Anglers Association (dalej: PAA). Cały cykl składa się z sześciu meczów na wodach stojących i bieżących. Wszystkie imprezy są zaliczane do generalnej klasyfikacji punktowej GP.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM GŁÓWNYM, REGULAMINEM ORGANIZATORA ORAZ MAPĄ ŁOWISKA NA POSZCZEGÓLNE ZAWODY Z CYKLU.

ROZDZIAŁ I

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH GP PREDATORS

 1. Organizatorem głównym zawodów “Grand Prix Predators” jest Polish Anglers Association. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 3. Uczestnik zawodów ‘’GP’’ musi posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.

 4. Zawody będą rozgrywane w kategorii open tzn. juniorzy, seniorzy i kobiety wędkują w jednej kategorii razem i rywalizują między sobą.

 5. Aby zawody (dany mecz) się odbyły minimalna liczba uczestników to 10 osób.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska lub odwołania meczu w przypadku złych warunków pogodowych (burza, huragan, powódź lub zbyt wysoki poziom rzeki, a także odwołania meczu w przypadku zbyt małej ilości uczestników, jednak nie później niż na 2 dni przed zawodami). 

 7. W zawodach mogą startować juniorzy od 10 lat. Juniorzy do lat 16 (włącznie) muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zawodów. 

 8. Wszystkie zasady uczestnictwa za wyjątkiem przepisu, o którym mowa w punkcie: 7, rozdział: I, w niniejszym regulaminie mają takie samo zastosowanie dla wszystkich uczestników.

 9. Zawodnik nie musi być członkiem klubu PAA, ale do klasyfikacji generalnej są liczeni tylko członkowie i tylko członkowie klubu PAA mogą rywalizować o główną wygraną. (patrz: gość)

 10. Zawodnicy nie będący członkami klubu mogą rywalizować o nagrody w danych zawodach jeżeli organizator takie nagrody przewiduje.

 11. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest zakupiony bilet na dany mecz, do wyczerpania nakładu.

 12. Zakup biletów odbywa się za pośrednictwem platformy Score Fishing: http://www.scorefishing.com/buy-tickets.html

 13. Potwierdzeniem zapisu jest e-mail zwrotny z potwierdzeniem zakupu biletu.

 14. Organizator wyznacza opłatę za udział w poszczególnych zawodach cyklu.

 15. Organizator podaje daty i miejsca zawodów.

 16. Organizator podaje liczbę miejsc dostępnych.

 17. PAA nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne zawodników.

 18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do zawodów osób działających niesportowo, działających na niekorzyść klubu PAA.

 20. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 21. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji Fair Play.

 22. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu danego łowiska.

Adnotacja

Ostatnie zawody cyklu GP są traktowane jako finał GP Predators. Możliwość udziału w tych zawodach i pierwszeństwo zakupu biletów mają członkowie klubu PAA z pierwszej dwudziestki klasyfikacji generalnej.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

 1. PAA zastrzega sobie prawo do przerwania cyklu GP w dowolnym momencie. W sytuacji takiej nagrodę główną wygrywa osoba, która w tym momencie jest na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Kolejne miejsca zajmowane są odpowiednio według klasyfikacji generalnej GP.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsc zawodów.

 3. Organizator przedstawi regulamin na dane zawody przed rozpoczęciem zapisów i zgłoszeń zawodników do udziału.

 4. Regulamin główny GP PAA 2020 jest dostępny na stronie www organizatora https://polish-anglers-association.co.uk/

 5. Regulaminy poszczególnych meczy są dostępne w poszczególnych ogłoszeniach na PAA Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PolishAnglersAssociation/.

 6. Pieczę nad przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminów sprawuje organizator (patrz: punkt 1, rozdział: VIII).

 7. Wszelkie przejawy (nie) koleżeństwa i uchybień w stosowaniu się do wszystkich regulaminów należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem wyników. Rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminów po rozpatrzeniu przez organizatora może skutkować dyskwalifikacją.

 8. Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz środków odurzających, zabrania się także przybywania na zawody pod wpływem alkoholu lub innych używek. PAA zastrzega sobie prawo niedopuszczenia takiej osoby do startu w meczu lub dyskwalifikacji w trakcie jego trwania bez zwrotu opłaty za bilet.

 9. Dozwolone jest wędkowanie na jedną wędkę metodą spinningową z użyciem tylko i wyłącznie przynęt sztucznych. Zakaz używania zestawów typu multi-rig oraz umbrella.

 10. Całkowity zakaz stosowania chwytaków i rozwieraczy.

 11. Zakaz używania łodzi, pontonów oraz innych urządzeń pływających niż tych wskazanych przez organizatora.

 12. Zawody (dany mecz) odbywać się będą na zasadzie łowienia w parach.

 13. Losowanie par odbywać się będzie bezpośrednio po rejestracji zawodników i dotyczy tylko członków klubu.

 14. Zawodnicy startujący w danej parze określają miejsce łowienia na następującej zasadzie: zawodnik, który został wylosowany jako pierwszy decyduje gdzie będzie łowić para w pierwszej połowie zawodów, drugi zawodnik decyduje gdzie będzie łowić para w drugiej części zawodów.

 15. Podczas zawodów zawodnicy muszą być w zasięgu głosu lub w odległości 30-tu metrów od siebie.

 16. Zawodnicy łowiący w parach zobowiązani są do pomocy sobie nawzajem w przypadku potrzeby podebrania / zmierzenia / fotografowania ryby.

 17. W przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji jednego z zawodników startującego w danej parze drugi zawodnik zostanie przydzielony przez organizatora do najbliżej wędkującej pary.

 18. Dołączony zawodnik do pary musi dostosować się do ustalonego trybu wędkowania przez tą parę.

ROZDZIAŁ III

MIERZENIE I REJESTRACJA RYB

W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”.

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki. Dane zawarte w aplikacji:

  • Imiona i nazwiska zawodników.
  • Gatunek ryby.
  • Data i czas połowu.
  • Miejsce połowu.
  • Wymiary ryb. 

Prezentacja aplikacji w linku poniżej:

https://video214.com/play/dmhJg6l6w4djICX0AvC9QA/s/dark

 1. Każdy uczestnik GP Predators 2020 zobowiązany jest do zainstalowania i posiadania aplikacji na swoim telefonie. To jedyna forma rejestracji złowionych ryb podczas wszystkich zawodów GP Predators 2020.

 2. Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz App Store. Cena aplikacji to £1.99.

 3. Smartphone wymaga aktualizacji oprogramowania systemu do minimum wersji iOS 11.0 lub nowszego lub Android 5.1 lub nowszego.

 4. Organizator w ramach wyjątku może dopuścić do startu osobę nie posiadającej zainstalowanej aplikacji, ale musi to być ustalone we wcześniejszym terminie z organizatorem oraz uzasadnione adekwatnym do sytuacji powodem niemożności jej posiadania. W przeciwnym wypadku wyniki danej osoby nie będą uwzględnione.

 5. Tylko i wyłącznie ryby zahaczone w obrębie głowy mogą być zaliczone jako prawidłowo złowione. Ryby, które podhaczono poza obrębem głowy muszą być niezwłocznie wyhaczone i wypuszczone. Wszelkie próby zgłaszania ryb złowionych w nieprawidłowy sposób będą karane dyskwalifikacją.

 6. Obręb głowy ryby wyznacza linia pokryw skrzelowych.

 7. Obowiązuje punktacja według pomiaru ryby (długość) podanej w centymetrach.

 8. Punkty przyznawane są za pomiar od początku głowy do końca płetwy ogonowej. 1 centymetr (cm) = 1 punkt.

 9. Poprawne ułożenie ryby do fotografii: rybę należy ułożyć w pozycji głową od punktu zero na miarce oraz brzuchem ku dołu miarki w stronę osoby fotografującej.

 10. Mierzenie ryb. Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z odpowiedniego meczu. Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach “np. ryba o długości 45,3 (cm) – zalicza się 46 (cm) – i ryba, która mierzy 45,9 (cm), również ma zaliczony wymiar 46 cm”.

 11.  Rodzaj dopuszczonych miarek określa organizator. Miarka musi być szeroka z wyraźnie zaznaczoną skalą i plastikowym początkiem do którego przykładamy głowę złowionej ryby. Dopuszcza się stosowanie tzw. rynny zawodniczej z miarką.

 12. Wszystkim uczestnikom zawodów przypominamy o obowiązku posiadania naładowanego telefonu komórkowego bądź iPad’a.

ROZDZIAŁ IV

PUNKTACJA I JEJ ZASADY

 1. Gatunki oraz ilość ryb zaliczanych do punktacji podane są w regulaminie organizatora na poszczególne zawody. Gatunki i ilości ryb zaliczane do punktacji mogą się różnić w każdych zawodach. Przykładowo tzw. KOMPLET: 2 szczupaki, 5 okoni, 1 kleń.

 2. Zawodnik, który złowi wszystkie ryby z podanego zestawu otrzyma punkty bonusowe tzw. duży komplet + 50 punktów.

 3. Zawodnik, który złowi po jednej rybie z każdego gatunku otrzyma punkty bonusowe tzw. mały komplet + 20 punktów.

 4. W każdym meczu punktowanych jest tylko 20 miejsc.

 5. Jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 20-tu zawodników, wówczas wszyscy zawodnicy, którzy nie złowią ryby otrzymają 1 pkt. za start w zawodach.

 6. Każdy uczestnik który weźmie udział w sześciu eliminacjach otrzyma dodatkowy bonus w wysokości 3 punktów do klasyfikacji końcowej.

 7. W każdych poszczególnych zawodach punktowanych jest 20 miejsc. Punkty za poszczególne miejsca:

MIEJSCEPUNKTY
120
219
318
417
516
615
714
813
912
1011
1110
129
138
147
156
165
174
183
192
201

Tabela wyników w poszczególnych zawodach będzie prezentowana na stronie www PAA i w mediach społecznościowych.

REMIS

W przypadku remisu w jednej eliminacji decyduje kolejno łączna długość wszystkich ryb danego zawodnika, następnie największa ryba z remisowej eliminacji.

W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji generalnej pod uwagę brana będzie ilość punktów zdobytych we wszystkich zawodach GP Predators 2020.

W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji generalnej pod uwagę będzie brana ilość punktów zdobyta w wszystkich eliminacjach. W przypadku
dalszego remisu będzie brana pod uwagę największa ryba ze wszystkich zawodów GP Predators 2020.

ROZDZIAŁ V

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH I NAGRODY GŁÓWNE

 1. Opłaty za udział w zawodach są stałe i nie ulegają zmianie, aż do zakończenia GP.

 2. Organizator rozlicza się z całego cyklu GP oraz z każdych poszczególnych zawodów przed skarbnikiem klubu, który przedstawia sprawozdanie finansowe na corocznym AGM klubu PAA (Annual General Meeting).

 3. Opłata startowa na każde poszczególne zawody wynosi:

  • Dla członków klubu PAA – £15.
  • Dla nie będących członkami klubu PAA – £20.
  • Wyjątek stanowi pierwszy mecz gdzie opłata startowa dla wszystkich zawodników to £40.

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w meczu kwota startowego nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wpisania innego startującego na opłacone miejsce. Osoba ta musi być wskazana przez startującego.

Nagrody główne przyznawane są za trzy pierwsze miejsca zajęte w klasyfikacji generalnej:

MIEJSCENAGRODA
1£250
2£150
3£100

ROZDZIAŁ VI

UCZESTNIK – GOŚĆ KLUBU PAA

 1. Każdy członek klubu ma prawo zaprosić ‘Gościa’ na każde z poszczególnych zawodów GP Predators 2020.

 2. Zarząd klubu również może zaprosić uczestników ‘Gości’ do startu w zawodach GP Predators 2020.

 3. Uczestnik ‘Gość’ będzie mógł brać udział w rywalizacji w poszczególnych zawodach lecz jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji generalnej GP Predators 2020.

 4. Wynik uczestnika ‘Gościa’ będzie zaliczony tylko do klasyfikacji w pojedynczych meczach.

 5. Uczestnik ‘Gość’ nie będzie losowany. Losowanie par dotyczy tylko członków klubu.

 6. W przypadku łowisk z ograniczoną liczbą miejsc priorytetowo będą przyjmowane zgłoszenia członków klubu. W drugiej kolejności uczestników spoza klubu.

 7. Organizator GP Predators 2020 oraz zarząd klubu PAA zastrzegają sobie prawo do odmowy startu dla uczestników ‘Gości’ zaproszonych przez klubowicza.

ROZDZIAŁ VII

WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

 1. Nie stosuje się do zasad regulaminu łowiska, regulaminu organizatora na dane zawody lub niniejszego regulaminu GP.

 2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik, który co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do wędkowania na czas trwania zawodów lub dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek i budowli sztucznie przedłużających linię brzegową.

 3. Łamie zakaz brodzenia, o ile brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

 4. Łamie zakaz stosowania łódek lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora, o ile ich stosowanie jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

 5. Zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej.

 6. Sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny.

 7. Jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia.

 8. Niehumanitarne podejście do flory i fauny łowiska. Zaśmiecanie łowiska.

Adnotacja

Skargi, protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.

ROZDZIAŁ VIII

SĘDZIOWIE, UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW

 1. Sędzią głównym wszystkich meczy GP PAA jest organizator i / lub osoba wyznaczona przez organizatora.

 2. Organizator przed każdym meczem do GP PAA wyznacza dwóch członków klubu którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów oraz weryfikacji zdjęć połowu zawodników

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA:

  • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli. Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu. Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą odnotowane w raporcie.
  • Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów i zarówno w ich trakcie do sprawdzenia czy zawodnik posiada: właściwy podbierak, wypychacz, haczyki itp.
  • Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu wszelkich kwestii spornych.
  • Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z GP w mediach społecznościowych.
  • Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.

UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW:

  • Każdy zawodnik ma prawo do odwołania się od wyników poszczególnych zawodów lub wyników klasyfikacji generalnej, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie błędu w obliczeniach, nie później jednak niż w terminie 14 dni począwszy od dnia zakończenia meczu. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Zarząd klubu PAA i organizatora zawodów. Odwołanie się od wyników (protest) musi być zgłoszony przez zawodnika poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@p-a-a.co.uk

Zarząd klubu PAA wraz z organizatorem podejmują decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu.

Adnotacja

Decyzja Zarządu klubu PAA jest ostateczna.