Konstytucja klubu

§1

Nazwa i jej tłumaczenie

Polish Anglers Association (PAA) jest stowarzyszeniem założonym w 2012 roku  przez grupę polonijnych wędkarzy działające na terenie UK.

§2

Cele i zadania PAA

Założeniami i celem PAA będzie:

  • Promować metodę złów i wypuść w całej społeczności polskich wędkarzy w Wielkiej Brytanii.
  • Zaoferować konkurencyjność i możliwości w sporcie wędkarskim w Wielkiej Brytanii.
  • Zapewnić zarówno moralny jak i prawny obowiązek opieki dla wszystkich członków klubu.
  • Przedstawić wszystkie swoje usługi w sposób, który jest sprawiedliwy dla wszystkich członków klubu PAA.
  • Zapewnić platformę do komunikacji między członkami i osobami niebędącymi członkami PAA.
  • Promować integrację między lokalnymi wędkarzami brytyjskimi, a wędkarzami z krajów europejskich.
  • Świadczyć usługi tłumaczeniowe dla lokalnych klubów angielskich.
  • Współpracować z podobnymi organizacjami i Agencja Ochrony Środowiska (EA).

§3

Członkostwo w PAA

 1. Członkostwo w PAA jest otwarte dla wszystkich osób mieszkających w UK* niezależnie od pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, religii, wieku, płci lub niepełnosprawności.

* Członkiem klubu może być też osoba spoza UK, ale otrzymuje ona wtedy status Członka Honorowego – Honorary Member lub status członka uzupełniającego (zasady i proces nadania tytułu Członka Honorowego klubu punkt 5§3 Konstytucji PAA).

        2. Zasady członkostwa w PAA.

  • Członkiem PAA może być każda osoba spełniająca warunki punktu 1§3 Konstytucji PAA.
  • Członkostwo w klubie można nabyć tylko i wyłącznie zgodnie z punktem 3§3 Konstytucji PAA.
  • Wszyscy kandydaci z chwilą przyjęcia do stowarzyszenia, nabywają jego pełne prawa i obowiązki (wyjątek punkt 5§3 Konstytucji PAA).

        3. Warunki członkostwa w PAA.

  • Członkostwo PAA można nabyć na zasadzie rekomendacji otrzymanej od pełnoprawnego w danej chwili członka stowarzyszenia. Rekomendacja ta poprzedzona jest 7-dniowym okresem przejściowym*, w którym to osoba rekomendowana przedstawiana jest klubowiczom na wewnętrznych forach klubu, klubowicze z kolei mają możliwość zgłoszenia swojej aprobaty lub dezaprobaty na zasadzie konstruktywnego VETA**
  • Rekomendującym może być pełnoprawny członek klubu z co najmniej rocznym stażem oraz pod warunkiem wzięcia udziału w co najmniej jednym corocznym Walnym Zgromadzeniu klubu PAA.

*Rekomendacje / długość okresu przejściowego podlegają jurysdykcji Walnego Zgromadzenia. 

**Konstruktywne VETO przysługuje wszystkim pełnoprawnym członkom PAA i jest ono “narzędziem” zatrzymującym proces przyjęcia do stowarzyszenia. Zgłoszenie Veta nie może być kierowane pobudkami osobistymi, a cała argumentacja powinna być zgłoszona pisemnie do zarządu PAA i oprócz osoby rekomendowanej jak i rekomendującej, nie może poddawana być szerszej opinii publicznej. Osoba rekomendująca ma prawo odwołania od Veta do Komisji Rewizyjnej. W przypadku podtrzymania Veta przez Komisję Rewizyjna, przysługuje ostateczne odwołanie do Walnego Zgromadzenia w czasie jego najbliższych obrad. Decyzja Walnego zgromadzenia jest nieodwołalna.

  • Nowo wstępujący członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do wpłacenia składki członkowskiej oraz wpisowego według taryfy obowiązującej na dany rok kalendarzowy zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie. Pełnoprawne członkostwo liczone jest z dniem opłacenia składki. 
  • Członek stowarzyszenia może zrezygnować z członkostwa, w każdej wybranej przez siebie chwili, podając taką wiadomość pisemnie lub ustnie do Zarządu PAA lub na forum publicznym. Niezapłacenie składki członkowskiej w wyznaczonym przez Zarząd PAA terminie skutkuje automatyczna utrata członkostwa*. W przypadku rezygnacji z członkostwa, osobie zainteresowanej  nie przysługuje zwrot ewentualnie nadpłaconej składki. 

 *Utrata członkostwa, w związku z niedotrzymaniem terminu zapłaty składki, w przypadku wyrażenia chęci kontynuacji członkostwa, skutkuje ponownym procesem rekrutacyjnym (punkt 3§3 Konstytucji PAA)  wraz z opłaceniem nowej składki bez wpisowego.

        4. Prawa i obowiązki członka PAA.

  • Obowiązkiem członka PAA jest przestrzeganie, propagowanie i bronienie głównych celów i zadań stowarzyszenia (§2 Konstytucji PAA). Członek PAA – oprócz powyższego – powinien charakteryzować się, szeroko rozumianą wysoką kulturą osobistą, etyką wędkarską oraz przejawiać jak najlepsze cechy koleżeństwa w szczególności wobec innych członków Stowarzyszenia. Zobowiązany jest do prezentowania wyważonych, obiektywnych i uczciwych opinii, w szczególności na forach i portalach społecznościowych.
  • Głównym prawem członka PAA jest możliwość czynnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach klubu zarówno od strony organizacyjnej jak i samego udziału.Członek PAA ma prawo zarówno kandydować jak i głosować w wyborach poszczególnych organów wykonawczych oraz kontrolnych Stowarzyszenia. Członkowi PAA przysługuje 1 (jeden), równy wszystkim członkom głos w czasie Walnego Zgromadzenia.

        5. Członek Honorowy PAA (PAA Honorary Member).

  • Członek Honorowy PAA jest odznaczeniem nadawanym osobom / instytucjom / klubom zasłużonym na rzecz PAA. Celem odznaczenia Honorowego Członka PAA, jest uhonorowanie osoby / instytucji / klubu działających na rzecz popularyzacji wędkarstwa jak również promocji, rozwoju oraz umocnienia wizerunku PAA. Charakter odznaczenia sprowadza się tylko i wyłącznie do funkcji honorowo-reprezentacyjnej.
  • Członkowie uhonorowani mają prawo do noszenia odznaki “PAA Honorary Member” oraz brania udziału w zawodach i przedsięwzięciach organizowanych dla członków PAA. Nie mają natomiast praw wyborczych, głosu na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz nie mogą udzielać rekomendacji dla nowych, potencjalnych członków klubu. “Honorary Member” może równocześnie być pełnoprawnym członkiem klubu (mając opłaconą składkę członkowską), lub może odnowić swoje członkostwo w klubie, w każdej wybranej przez siebie chwili opłacając składkę członkowską według obowiązujących na daną chwilę stawek, bez konieczności rekomendacji przez innego członka klubu. Wówczas przysługują mu również takie same prawa jak każdemu innemu, pełnoprawnemu członkowi klubu.
  • Formuła nadania Honorowego Członkostwa PAA dotyczy wszystkich osób mianowanych bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry czy miejsce zamieszkania.
  • Członkostwo Honorowe dotyczy osób, które z różnych względów, czy to narodowościowych czy też związanych z krajem zamieszkania, czy ostatecznie z każdych innych przyczyn, nie mogą fizycznie być członkami PAA. Nie ma też obowiązku bezpośredniego powiązania osoby mianowanej z samym wędkarstwem.
  • Kandydatury do odznaczenia, na podstawie umotywowanych wniosków klubowiczów, zatwierdzają członkowie zarządu PAA stosunkiem większości głosów w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§4

Struktura / zarządzanie Stowarzyszenia

 1. Walne Zgromadzenia PAA (AGM – Annual General Meeting).
  • Najwyższym organem decyzyjnym w stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie PAA. AGM odbywa się obowiązkowo przynajmniej raz w kalendarzowym roku w związku z wyborem organów wykonawczo/kontrolnych stowarzyszenia.
  • Za ustalenie daty, miejsca i organizację corocznego AGM odpowiedzialny jest obecny zarząd PAA. Jego obowiązkiem jest wyznaczenie daty i miejsca w na 60 dni przed zebraniem.
  • W AGM mogą uczestniczyć wszyscy pełnoprawni członkowie PAA z jednym, równym głosem wyborczym, przypadającym na każdego Członka, oraz Członkowie Honorowi klubu bez prawa głosu wyborczego.
  • W wyjątkowych sytuacjach AGM, zwane wtedy Nadzwyczajnym AGM, może być zwołane na wniosek Zarządu PAA lub każdego Członka PAA. Zgłoszenie, jego temat, musi być przedstawione na piśmie z poświadczeniem o poparciu wniosku przez 50%, uprawnionego do głosowania, stanu osobowego Stowarzyszenia. Na podstawie powyższego wniosku Zarząd PAA zobowiązany jest do ustalenia daty i miejsca AGM w ciągu 30 dni od jego złożenia.
  • Porządek obrad AGM*:

a.) Przedstawienie raportów gospodarczo / finansowych przez zarząd Stowarzyszenia z wcześniejszym zatwierdzeniem ich przez Komisję Rewizyjną. 

b.) Zatwierdzenie sprawozdań przez AGM.*

*W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdań, poddanie działań pod dyskusje w dalszej części obrad.

  • Wybór nowego Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  • Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • 10 minutowa przerwa, w której u Sekretarza można zgłaszać pytania i problemy do dyskusji.  
  • Otwarta dyskusja.
  • Przyjęcie przez Sekretarza zgłoszeń kandydatów na stanowiska w Zarządzie PAA, Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika. Członkowie mają prawo poddać pod kandydaturę zarówno swoją osobę jak i każdą inną spośród obecnych na zebraniu. Osoba nominowana musi wyrazić chęć objęcia proponowanej jej posady.
  • Wybory Zarządu PAA i Komisji Rewizyjnej.
  • Dodatkowe ustalenia, zamknięcie obrad przez Nowy Zarząd PAA.

*W przypadku Nadzwyczajnego AGM porządek i temat obrad może być zmieniony na wniosek każdego klubowicza, przegłosowany większością głosów. 

        2. Zarząd PAA.

  • Zarząd PAA jest organem wykonawczym, wybieranym przez AGM na 12 miesięczną kadencję spośród wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
  • Zarząd PAA może zostać odwołany przed upływem 12 miesięcznej kadencji, na wniosek samego Zarządu decyzją większości głosów, bądź przez nadzwyczajne AGM o frekwencji minimum 75% stanu osobowego stowarzyszenia, również większością głosów. W przypadku odwołania zarządu przez jego członków w czasie innym niż AGM, zwołanie Nadzwyczajnego AGM w terminie 30 dni pozostaje w kompetencji Komisji Rewizyjnej. W tym też przypadku Komisja Rewizyjna ma prawo rozpisać wybory nowego zarządu metoda Online, przyjmować głosy i na ich podstawie mianować nowy Zarząd PAA na AGM mając cały czas na uwadze obowiązek 75% frekwencji i zasady większości głosów. W przypadku rezygnacji jednego z członków zarządu zostaje on tymczasowo zastąpiony przez drugiego w hierarchii. Wybór brakującego członka może odbyć się w wyborach Online rozpisanych przez Zarząd PAA w przeciągu 30 dni od rezygnacji.W przypadku rezygnacji dwóch członków Zarządu PAA, automatycznie zostaje on poddany dymisji. W przypadku kiedy rezygnację składa Prezydent PAA jego funkcje do końca kadencji automatycznie zajmuje Wiceprezydent a Zarząd uzupełniany jest o jego funkcje. W chwili kiedy Zarząd PAA zostaje dwuosobowy na skutek rezygnacji jednego z członków, wstrzymane są wszystkie działania decyzyjne Zarządu PAA w tym decyzje o finansach, aż do uzupełnienia trzyosobowego składu.
  • Skład Zarządu PAA:

a.) Prezydent

b.) Wiceprezydent

c.) Sekretarz.

  • Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania klubu, oraz osiągnięcia jego celów i zadań. Decyzje Zarządu podejmowane są większością głosów, przy trzech równych głosach, po jednym dla każdego z członków.
  • Zarząd ma uprawnienia do powoływania grup, osób, oraz nowych stanowisk w miarę potrzeby i wyznaczania doradców do wspierania jego działalności.
  • Zarząd ma prawo podjąć decyzje o głosowaniu za pomocą e-maila w sprawach klubowych. W takim wypadku Sekretarz klubu wysyła propozycję głosowania poprzez e-maila do wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu zobowiązują się głosować i odesłać e-maila w ciągu 3 dni, po których Sekretarz podlicza głosy i przedstawia wynik głosowania.

        3. Komisja Rewizyjna.

  • Komisja Rewizyjna jest powołana jako jeden z niezależnych organów Stowarzyszenia mająca na celu sprawowanie całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

a.) Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie członków na 12-to miesięczny okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

b.) Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

c.) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

d.) Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie.

  • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz regularnych członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  • Komisja Rewizyjna ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej,  zarówno wobec członków Zarządu jak i regularnych członków Stowarzyszenia, z chwilą otrzymania oficjalnego zgłoszenia od każdego członka klubu.
  • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a.) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Konstytucji Stowarzyszenia. 

b.) Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

c.) Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

d.) Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

e.) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki.

  • Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
  • Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  • W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  • Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
  • W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.
  • W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.
  • Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
  • Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
  • Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz.
  • Jednym z zadań Komisji Rewizyjnej jest też orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych.
  • Komisja Rewizyjna w tym zakresie ma za zadanie rozstrzygania sporów między członkami i innymi organami Stowarzyszenia lub orzekanie w sprawach dyscyplinarnych.
  • Zadania Komisji w ramach orzecznictwa dyscyplinarnego:

a.) Rozstrzyganie sporów między członkami lub innymi organami Stowarzyszenia.

b.) Orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych.

c.) Mediacje między członkami organizacji.

d.) Orzecznictwo i doradztwo w sprawie przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

  • Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają Kodeksowi Etyki Koleżeńskiej oraz wszelkim innym przepisom Stowarzyszenia.
  • W przypadku toczącego się postępowania wobec jednego z członków Komisji Rewizyjnej orzecznictwo w danej sprawie automatycznie przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
  • Odwołanie pojedynczego członka Komisji Rewizyjnej może odbyć się poprzez przegłosowanie większością głosów w obrębie samej Komisji Rewizyjnej.
  • W każdym innym przypadku Zarząd klubu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia w celu powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej.

§5

Kodeks etyki koleżeńskiej stowarzyszenia

 1. Członkowie Stowarzyszenia powinni dbać o dobre imię i mienie klubu, ze szczególnym naciskiem na zachowanie jak najlepszych stosunków koleżeńskich z klubowiczami.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu wymaga nienagannego reprezentowania klubu oraz klubowiczów na jego zewnątrz. Dotyczy to ogólnego zachowania się na łowiskach, przestrzegania i respektowania  przepisów na tych łowiskach, jak również odpowiedniego zachowania wobec innych wędkarzy.  
 3. Członkowie Stowarzyszenia powinni zachować szczególnie dużą rozwagę i  odpowiedzialność na portalach Internetowych, które w żaden sposób nie powinny stać się polem do rozwiązywania sporów zwłaszcza wewnątrz klubowych. 
 4. Wszelkie wynikłe spory, problemy należy rozstrzygać w atmosferze szeroko rozumianego koleżeństwa zgodnie z przyjętymi zasadami.

§6

Dyscyplina i odwołania

 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi dotyczące zachowania członków klubu w odniesieniu do działalności na szkodę klubu, oraz jego celów i zadań, a także działań niezgodnych z Konstytucją PAA, zasadami lub polityką, które Zarząd Klubu zatwierdził lub może zatwierdzić muszą być przedstawione w formie pisemnej, lub jako e-mail do Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.    
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, z zawieszeniem członkostwa włącznie.
 4. Decyzja o wykluczeniu z członkostwa w klubie może zostać podjęta tylko przez Zarząd klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedmiotem sporu było wystąpienie dyscyplinarne wobec Zarządowi Klubu lub osobie sprawującej w nim funkcje. W tej sytuacji Komisja Rewizyjna może podjąć samodzielną decyzję o wykluczeniu z członkostwa w klubie osoby dopuszczającej się wykroczenia.
 5. Wyniki rozprawy dyscyplinarnej są zgłaszane na piśmie lub elektronicznie do osoby, która złożyła skargę, oraz członka, przeciwko któremu skarga została dokonana w ciągu 7 dni po rozprawie.
 6. Zarówno skarżący, jak i członek przeciwko któremu skarga została wykonana, ma prawo do odwołania się od ostatecznej decyzji Komisji Rewizyjnej do Zarządu PAA. Odwołanie należy składać na piśmie do Sekretarza Zarządu PAA, który zwołuje posiedzenie Zarządu w ciągu 2-óch tygodni od złożenia wniosku o odwołanie.
 7. Członek przeciwko któremu została zgłoszona skarga, zostanie powiadomiony o rozpoczęciu postępowania na 7 dni przed zebraniem Zarządu. Ma on prawo do złożenia wyjaśnień, nie później niż do 3 dni przed zebraniem Zarządu.
 8. Werdykty w sprawach podejmowane są większością głosów członków Komisji Rewizyjnej / Zarządu.

§7

Finanse

 1. Pełną odpowiedzialność za budżet stowarzyszenia w danym roku finansowym ponosi obecny Zarząd PAA.
 2. Wszystkie pieniądze klubu PAA są przelewane na rachunek klubowy prowadzony przez Skarbnika.
 3. Skarbnik zostaje wybrany przez AGM na okres 12 miesięcy podlega tylko i wyłącznie Zarządowi PAA. 
 4. Skarbnik odpowiada za składania pełnych raportów odnośnie finansów klubu na corocznym AGM.
 5. Dostarcza on także podsumowanie rachunków na każdą prośbę Zarządu PAA.
 6. Okres finansowy i członkostwo odbywa się od 1 stycznia do 31 grudnia roku.
 7. W przypadku odejścia Skarbnika ze stanowiska, zobligowany jest on przekazać następcy wszystkie księgi, dokumenty i środki pieniężne należące do klubu.
 8. W przypadku rezygnacji, wybór nowego Skarbnika rozpisuje Zarząd PAA w wyborach online w terminie 14 dni od daty rezygnacji.
 9. W wyborach obowiązuje 75% frekwencja i opcja większości głosów.

§8

Rozwiązanie klubu

 1. Uchwała o rozwiązaniu klubu może być podjęta wyłącznie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w drodze głosowania przy 75% stanie osobowym, większością głosów członków.
 2. Po rozwiązaniu klubu stosuje się absolutorium z wydatków poniesionych w wyniku rozpadu i wszystkich należnych przez klub sum dla wierzycieli. Ewentualna nadwyżka aktywów pozostałych po zaspokojeniu wszystkich długów i zobowiązań nie jest wypłacana lub rozpowszechniana wśród członków klubu, ale przyznaje się owe środki fundacjom charytatywnym.

§9

Deklaracja

Polish Anglers Association (PAA) przyjmuje niniejszą Konstytucję jako fundamentalny zbiór praw i obowiązków klubowicza, a także zbiór praw do przyszłych działań Zarządu.