Zarząd Klubu

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

Zarząd składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

Zarząd wybierany jest na kadencję jednego roku.

Do kompetencji Zarządu należy:

  • Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
  • Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia Członków.
  • Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
  • Zarządzanie finansami Klubu.
  • Opracowywanie i uchwalanie planów finansowych.
  • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
  • Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.
  • Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

Adrian

Prezydent

Marcin

Wiceprezydent

Daniel

Sekretarz