Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana jako jeden z niezależnych organów Stowarzyszenia mająca na celu sprawowanie całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie członków na 12-to miesięczny okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz regularnych członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Komisja Rewizyjna ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej,  zarówno wobec członków Zarządu jak i regularnych członków Stowarzyszenia, z chwilą otrzymania oficjalnego zgłoszenia od każdego członka klubu.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Konstytucji Stowarzyszenia.
  • Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
  • Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
  • Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
  • Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki.
  • Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
  • Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz.
  • Jednym z zadań Komisji Rewizyjnej jest też orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych.
  • Komisja Rewizyjna w tym zakresie ma za zadanie rozstrzygania sporów między członkami i innymi organami Stowarzyszenia lub orzekanie w sprawach dyscyplinarnych.
  • Zadania Komisji w ramach orzecznictwa dyscyplinarnego:

a.) Rozstrzyganie sporów między członkami lub innymi organami Stowarzyszenia.

b.) Orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych.

c.) Mediacje między członkami organizacji.

d.) Orzecznictwo i doradztwo w sprawie przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają Kodeksowi Etyki Koleżeńskiej oraz wszelkim innym przepisom Stowarzyszenia.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej

Maciej

Przewodniczący Komisji

Hubert

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Grzegorz

Sekretarz Komisji