Grand Prix Coarse 2021 - GP3: Boddington Reservoir (PL version)

Regulamin organizatora – GP3 Coarse PAA 2021 

Boddington Reservoir

WSTĘP.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNANIEM SIĘ Z MAPĄ I REGULAMINEM ŁOWISKA ORAZ GŁÓWNYM REGULAMINEM GRAND PRIX COARSE 2021.

ROZDZIAŁ I. 

INFORMACJE OGÓLNE.

1. Organizatorem cyklu zawodów GP Coarse, w tym zawodów na Boddington Reservoir jest Polish Anglers Association.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

4. Uczestnik zawodów musi posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.

5. Wszystkie zawody cyklu GP Coarse 2021 zostaną przeprowadzone w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym na daną chwilę.

6. Zawody będą rozgrywane w kategorii open tzn. juniorzy, seniorzy i kobiety wędkują w jednej kategorii razem i rywalizują między sobą.

7. Stanowiska będą podzielone na 3 sektory (20 osób w jednym sektorze).

8. Sektory oznaczone będą literami alfabetu: A, B, C.

9. W zawodach mogą startować juniorzy od 10 lat. Juniorzy do lat 16 (włącznie) muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zawodów.

10. Podczas trwania zawodów obowiązywał będzie niniejszy regulamin, regulamin łowiska oraz główny regulamin Grand Prix Coarse PAA 2021.

11. Zawody GP Coarse 2021 są imprezą otwartą dla wszystkich chętnych wzięcia w nich udziału oraz bez względu na obywatelstwo i narodowość.

12. Termin zawodów: 12 wrzesień (zawody dzienne) – 5 godzin (patrz: rozdział II: szczegółowy plan zawodów).

13. Do klasyfikacji generalnej GP PAA 2021 punkty zdobywają tylko i wyłącznie członkowie klubu Polish Anglers Association.

14. Osoby nie będące członkami klubu PAA, jak również członkowie klubu PAA, mogą rywalizować o nagrody rzeczowe i pieniężne przewidziane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w zawodach oraz dla zawodników wygrywających dany sektor. 

15. Organizator wyznacza kwotę za udział w zawodach w wysokości: £30

16. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału – kwota startowego nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wpisania innego startującego na opłacone miejsce. Osoba ta musi być wskazana przez startującego.

17. Zakup biletów odbywa się za pośrednictwem platformy Score Fishing:

http://www.scorefishing.com/buy-tickets.html

18. Liczba dostępnych biletów: 60.

19. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia na łowisku.

20. PAA nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek zniszczenia sprzętu należącego do zawodników.  

21. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.

22. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

23. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II. 

1. Miejsce spotkania: 

Byfield; NN11 6UD.

2. Mapa łowiska:

(stanowiska zawodników: od 60 do 100).

3. Ze względu na limitowaną liczbę miejsc parkingowych zarządca łowiska prosi o przybywanie zawodników, w miarę możliwości jak największą liczbą osób dzielącą samochód.

4. Data i godzina spotkania: 12 wrzesień 2021 (niedziela, godzina 7:00 AM).

Czas trwania zawodów: 5 godzin wędkowania.

(start: 10:00 AM – koniec wędkowania 3:00 PM). 

5. Plan zawodów:

12 wrzesień 2021 (niedziela):

    • 07:00 – zbiórka zawodników na łowisku;
    • 07:20 – omówienie regulaminu przez organizatorów (*obecność obowiązkowa);
    • 07:30 – losowanie stanowisk (zależne od obostrzeń)
    • 08:00 – przygotowania zawodników do wędkowania;
    • 09:50 – pierwszy sygnał (wolno nęcić);
    • 10:00 – drugi sygnał (rozpoczęcie zawodów);
    • 15:00 – trzeci sygnał (zakończenie wędkowania);
    • 15:10 – ważenie ryb przez komisję wagową;
    • 16:40 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród;
    • 17:00 – koniec imprezy.

ROZDZIAŁ III.

ZASADY KLASYFIKACJI.

1. Klasyfikowane są wszystkie ryby z wyjątkiem szczupaka.

2. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

3. Ryby martwe nie będą liczone.

4. Do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów. 

5. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem muszą zostać wyholowane maksymalnie do 15 min po sygnale kończącym zawody, w przeciwnym wypadku nie zostaną zaliczone do punktacji.

6. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek (podhaczone) nie są wliczane do punktacji i muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

7. W zawodach GP3 obowiązuje zasada dwóch siatek do oddzielenia ryb. Obowiązuje limit karpi w siatce do 8 ryb lub 50 lbs “silver fish”. Należy użyć kolejnej siatki w przypadku większej ich liczby lub wagi.

8. Minimalna długość siatki to 2.5 metra.

9. Siatki do przetrzymywania ryb oraz podbieraki muszą być wysuszone przed rozpoczęciem wędkowania. Należy w tym celu, niezwłocznie po udaniu się na stanowiska rozłożyć je za swoim stanowiskiem. Siatki do wody wkładamy nie szybciej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.

10. Zarządca łowiska może przeprowadzić kontrolę siatek. Zawodnicy, których siatki nie będą wysuszone mogą zostać nie-dopuszczeni do udziału w zawodach. 

11. Ważenie ryb odbywa się po zakończonych zawodach przez komisję wagową. 

12. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

13. Po zakończeniu zawodów, zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wagi w jakości, spełniającej warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

14. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Zawodnik, który tego nie zrobi zostaje zdyskwalifikowany.

15. Obowiązuje punktacja według wagi podanej w funtach i uncjach (lbs and oz).

16. W przypadku remisu dwóch lub więcej zawodników „ex aequo”, zajmują oni miejsce równorzędne. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników. 

17. Wprowadzony jest podział klasyfikacji zawodników GP Coarse PAA oraz generalny i sektorowy.

GP COARSE PAA:

18. Klubowicze PAA otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej GP Coarse wg zasad podanych w regulaminie głównym GP Coarse 2021, tj. punkty przyznane są według klasyfikacji wagowej wszystkich klubowiczy biorących udział w zawodach (klasyfikacja sektorowa nie ma zastosowania)

SEKTORY I KLASYFIKACJA W ZAWODACH – BODDINGTON RESERVOIR:

19. Pierwsze 3 miejsca zajmują zawodnicy z największą wagą ryb wyłonionych spośród wszystkich sektorów.

20. Zawodnicy z pierwszych 3 miejsc w zawodach nie są traktowani jako zwycięzcy sektorów.

21. Zwycięzcami sektorów są zawodnicy zajmujący pozycję najwyższą w danym sektorze po zawodnikach z pierwszych 3 miejsc.

Adnotacja:

W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”. 

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki. Dane zawarte w aplikacji:

    • Imiona i nazwiska zawodników.
    • Data i czas połowu.
    • Miejsce połowu.
    • Waga połowu podane w funtach i uncjach.

Prezentacja aplikacji w linkach poniżej:

    • Zawody “Total Weight”:

https://video214.com/play/2pDCv1hUiocUqB74UGSw0w/s/dark

    • Strona www aplikacji.

http://www.scorefishing.com/

ROZDZIAŁ IV.

NAGRODY.

1. Nagrody za zajęte miejsca oraz wygrane sektory:

GP

1 MIEJSCE

2 MIEJSCE

3 MIEJSCE

Zwycięzca Sektora 1

Zwycięzca Sektora 2

Zwycięzca Sektora 3

GP3

£400

£300

£200

£100

£100

£100

Adnotacja:

W przypadku remisu dwóch lub więcej zawodników nagrody pieniężne za dane miejsce są sumowane i dzielone na zawodników równomiernie.

2. Zwycięzcy zawodów GP 3 otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

3. Zwycięzcy zawodów otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów (w tym m.in. wędkę lub kołowrotek o przybliżonej wartości £150 – tylko pierwsze miejsce oraz zanęty i przynęty wędkarskie firm Teddy Fisher i SolBaits).

ROZDZIAŁ V.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW 

(W TYM REGULAMIN ŁOWISKA).

1. Zawodnik może zająć stanowisko tylko na wyznaczonych i przygotowanych platformach.

2. Zawodnik nie może zmienić swojego miejsca, które wylosował. Raz wylosowane miejsce nie może być zmienione.

3. Zawodnik nie może oddalać się od “zarzuconych” zestawów dalej niż 10 metrów.

4. Dozwolone jest wędkowanie na jedną wędkę przy użyciu jednej z wymienionych metod spławikowych (tyczka, bat, odległościówka – “metoda angielska”, waggler, pellet waggler) lub gruntowej (method feeder, bomb feeder, ledgering – z użyciem ciężarka). Dozwoloną metodą jest również slow-sink. Inne metody wędkowania są niedozwolone.

5. Karpie i liny muszą być każdorazowo wyholowane przy użyciu podbieraka bez względu na rozmiar ryby. Nie wolno karpi i linów lądować na tzw. windę.

6. Zakaz używania zestawów końcowych (dotyczy method feeder, bomb feeder) z mocowanym koszykiem lub ciężarkiem na stałe tzw. “fixed set-ups”. Koszyczek musi być przelotowy tzw. “free running version”. Użycie tzw. “elasticated feeders” jest dozwolone.

7. Gruntowanie łowiska przed rozpoczęciem zawodów może się odbywać przy użyciu tylko i wyłącznie gruntomierza lub małego ciężarka (oliwki itp.), do 30 gram (1.05 oz) maksymalnie. Zakaz stosowania innych urządzeń, w tym: koszyczków zanętowych, koszyczków do method feeder, markerów karpiowych itp.

8. Należy stosować tylko i wyłącznie haczyki bezzadziorowe.

9. Zakaz używania plecionki do przyponów.

10. Zakaz używania wszelkich echosond (np. Deeper, Fishfinder lub innych, podobnych urządzeń).

11. Obowiązuje zakaz wnoszenia na łowisko wszelkiego rodzaju metalowych puszek oraz przynęt w nich przechowywanych. Przynętę taką należy przełożyć do plastikowych pojemników.

12. Używanie przenośnych radioodbiorników lub innych instrumentów, które mogą powodować zakłócenia lub irytację innych wędkarzy jest niedozwolone.

13. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „supporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

14. Zakaz uderzania szczytówką wędki o taflę wody.

15. Zakaz wyrzucania niezużytych przynęt lub zanęt do wody po zakończonych zawodach. Niezużyte przynęty lub zanęty należy wyrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników dostępnych na łowisku lub zabrać ze sobą z łowiska.

16. Uczestnik zawodów obowiązkowo musi posiadać przyrząd do odhaczania ryb tzw. wypychacz.   

17. W miejscach do tego przeznaczonych dozwolone jest brodzenie.

18. Obowiązuje zakaz stosowania łódek zanętowych oraz pontonów.

19. Zakaz rozpalania ogniska lub grilla. 

20. Każdy uczestnik zawodów musi samodzielnie “zaciąć”, przeprowadzić hol oraz podebrać rybę.

21. Zawodnicy proszeni są o korzystanie z toalety znajdującej się na miejscu. 

22. Zakaz wprowadzania psów na łowisko.

23. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

ROZDZIAŁ VI.

ZASADY NĘCENIA RYB W ZAWODACH GP3.

1. Limit zanęty łącznie z gliną na całe zawody: 17 litrów.

2. Limit robaków: 2.5 litra.

3. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

    • zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości. Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (drugi sygnał) należy rozkruszyć.
    • zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, etc.). Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk. Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (drugi sygnał).

4. Obowiązują następujące sygnały:

    • pierwszy sygnał wolno nęcić” – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką.
    • drugi sygnał wolno łowić” – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej.
    • trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody, chyba że ryba została zacięta przed sygnałem i wyholowana maksymalnie do 15 minut po trzecim sygnale.

5. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Zanęta może być wprowadzona w łowisko i użyta tylko i wyłącznie za pomocą koszyczka zanętowego. Dopuszczalne jest również nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki przy użyciu procy lub ręcznie.

6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

7. Zabrania się używania ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty).

8. Zakaz stosowania wszelkiego rodzaju przynęt sztucznych (np. sztuczna kukurydza, plastikowe pellety, sztuczne robaki itd.). 

9. Zakaz stosowania ochotki lub jokersa.

10. Zakaz stosowania wszelkiego rodzaju orzechów lub grochu.

11. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu rzucaniem zanęty oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

12. W przypadku juniorów dopuszcza się pomoc opiekuna lub rodzica w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po pierwszym sygnale. Junior musi pozostać pod nadzorem rodzica lub opiekuna do końca zawodów.

ROZDZIAŁ VII.

WYKROCZENIA I KARY.

1. Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

    • Nie stosuje się do zasad regulaminu łowiska, regulaminu organizatora lub regulaminu głównego GP.
    • Zmieni wylosowane miejsce.
    • Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora.
    • Zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej.
    • Sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny.
    • Jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia.
    • Niehumanitarne podejście do flory i fauny łowiska. 
    • Zaśmieca łowisko.

Adnotacja:

Skargi, protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.

ROZDZIAŁ VIII. 

SĘDZIOWIE, UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW.

1. Sędzią głównym całego cyklu GP PAA oraz poszczególnych zawodów jest organizator i/lub osoba wyznaczona przez organizatora.

2. Organizator przed każdymi zawodami GP PAA wyznacza dwóch członków klubu, którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów oraz przy ważeniu ryb.

3. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

    • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli. Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie, o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu. Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą odnotowane w raporcie.
    • Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów i zarówno w ich trakcie do sprawdzenia czy zawodnik posiada: wypychacz, właściwe haczyki itp.
    • Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu wszelkich kwestii spornych.
    • Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z GP w mediach społecznościowych.
    • Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.

4. UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW

    • Każdy zawodnik ma prawo do odwołania się od wyników zawodów lub wyników klasyfikacji generalnej, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie błędu w obliczeniach, nie później jednak niż w terminie 14 dni począwszy od dnia zakończenia zawodów. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Zarząd klubu PAA i organizatora zawodów. Odwołanie się od wyników (protest) musi być zgłoszony przez zawodnika poprzez pocztę elektroniczną na adres:

info@p-a-a.co.uk

    • Zarząd klubu PAA wraz z organizatorem podejmują decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu.

Adnotacja:

Decyzja Zarządu PAA jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IX. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

OGÓLNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (GDPR / RODO)

1. Zarząd klubu Polish Anglers Association przechowuje dane dotyczące nazwisk uczestników i adresów e-mail. PAA nie udostępnia tych informacji nikomu innemu i wykorzystuje je wyłącznie do celów publikacji wyników zawodów w mediach społecznościowych lub stronie www klubu PAA.

2. W przypadku gdy nie jest wyrażona zgoda na opublikowanie nazwiska zawodnika – zostanie opublikowany numerek z listy startowej.

3. Należy zgłosić organizatorowi brak zgody na publikację imienia i nazwiska, w przeciwnym wypadku uznaje się, że zgoda na publikację tych danych jest wyrażona. Dotyczy to zarówno sytuacji publikacji listy startujących zawodników w poszczególnych zawodach jak i wyników.