Zaloguj się

Konstytucja Polish Anglers Association

Konstytucja Klubu Polish Anglers Association


1

Nazwa i jej tłumaczenie

Klub jest znany jako Polish Anglers Association w skrócie PAA i będzie powiązany z Angling Trust na zasadzie współpracy.

2

Cele i zadania PAA

Założeniami i celem PAA będzie:

 1. Promować metodę złów i wypuść w całej społeczności polskich wędkarzy w Wielkiej Brytanii.
 2. Zaoferować konkurencyjność i możliwości w sporcie wędkarskim w Wielkiej Brytanii.
 3. Zapewnić zarówno moralny i prawny obowiązek opieki dla wszystkich członków klubu.
 4. Przedstawić wszystkie swoje usługi w sposób, który jest sprawiedliwy dla wszystkich członków klubu PAA.
 5. Zapewnić platformę do komunikacji między członkami i osobami niebędącymi członkami PAA.
 6. Promować integrację między lokalnymi wędkarzami brytyjskimi, a wędkarzami z krajów europejskich.
 7. Świadczyć usługi tłumaczeniowe dla lokalnych klubów angielskich.
 8. Współpracować z podobnymi organizacjami i Agencją Ochrony Środowiska (EA).


3

Członkostwo w PAA

 1. Członkostwo w PAA jest otwarte dla wszystkich osób niezależnie od pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, religii, wieku, płci lub niepełnosprawności.
 2. Każdy kandydat musi być polecony przez dotychczasowych członków, którzy płacą bieżący roczny abonament (składkę członkowską).
 3. Wszyscy kandydaci będą przyjmowani, jako pełnoprawni członkowie PAA.
 4. Wszyscy członkowie mają pełne prawo do głosowania i prac nad przyszłością klubu.
 5. Składki członkowskie, oraz wysokość wpisowego ustalane są corocznie przez Zarząd PAA, a ratyfikowane są co roku na zwyczajnym walnym zgromadzeniu klubu.
 6. Składki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z członkostwa, lub usunięcia z klubu.
 7. Każdy członek klubu i zarządu ma prawo zrezygnować z członkostwa poprzez kontakt z jedną z osób zarządzających klubem.


4

Zarządzanie

 1. PAA jest zarządzany wykonawczo przez Zarząd Klubu.
 2. Zarząd Klubu wybierany jest przez wszystkich członków Klubu.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu są wybierani na okres jednego roku.
 4. Zarząd składa się trzech członków, tj.:
  1. Prezydent
  2. Wiceprezes
  3. Sekretarz

W przypadku takiej potrzeby powołane zostaną dodatkowi członkowie Zarządu do pełnienia ściśle określonych funkcji dodatkowych. Członkowie tacy posiadają pełne prawa członków zarządu, o ile nie zostały określone żadne ograniczenia.

 1. Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania klubu, oraz osiągnięcia jego celów i zadań.
 2. Zarząd będzie miał uprawnienia do powoływania grup, osób, oraz nowych stanowisk w miarę potrzeby i wyznaczania doradców do wspierania jego działalności.
 3. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos z wyjątkiem przewodniczącego (prezydenta) lub osobę działającą jako przewodniczącego (v-ce prezydent), który w przypadku remisu ma oddać głos, aby utrzymać status quo.
  1. Zarząd ma prawo podjąć decyzje podczas głosowania za pomocą e-maila. W tym wypadku sekretarz klubu wysyła głosowaną propozycję poprzez e-maila do wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu zobowiązują się głosować i odesłać e-maila w ciagu 3 dni, po których sekretarz podlicza glosy i przedstawia wynik głosowania.


5

Finanse

 1. Wszystkie pieniądze klubu PAA są przelewane na rachunek klubowy prowadzony przez skarbnika.
 2. Skarbnik odpowiada za składania pełnych raportów odnośnie finansów klubu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu PAA.
 3. Dostarcza on także podsumowanie rachunków na każdym posiedzeniu zarządu.
 4. Okres finansowy i członkostwo odbywa się od 1 stycznia do 31 grudnia roku.
 5. W przypadku odejścia skarbnika ze stanowiska, zobligowany jest on przekazać następcy wszystkie księgi, dokumenty i środki pieniężne należące do klubu.


6

Spotkania

 1. Zarząd Klubu zbiera się co kwartał lub w terminach jakie sam uzgodni na forum klubowych.
 2. Walne zgromadzenie członków Klubu odbywa się raz w roku kalendarzowym.
 3. Na walnym zgromadzeniu członków przedstawiane są następujące kwestie:
  1. raporty od kierownictwa klubu dla członków klubu,
  2. odbiera się i zatwierdza sprawozdanie finansowe klubu,
  3. ratyfikuje się wysokość składek członkowskich na dany rok,
  4. mianuje się osoby na stanowiska dodatkowe,
  5. powołuje się nowy Zarząd Klubu,
  6. wszelkie sprawy dodatkowe które  członkowie wnoszą przed Zarząd.
 4. Wszelkie przedmioty do zwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć do sekretarza na piśmie lub poprzez email, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
 5. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia są przesyłane do wszystkich obecnych członków klubu (email, PW, forum), nie mniej niż 14 dni przed datą posiedzenia i określa kwestie, które mają być rozpatrywane.
 6. Decyzje podejmowane są przez głosowanie wszystkich członków Klubu. Każdy członek ma jeden głos. W przypadku remisu przewodniczący Klubu podejmuje ostateczną decyzję.
 7. Zarząd ma prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków, poza corocznym walnym zgromadzeniem.


7

Dyscyplina i odwołania

 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi dotyczące zachowania członków klubu w odniesieniu do działalności na szkodę klubu, oraz jego celi i zadań, oraz działań niezgodnych z niniejszą konstytucją, zasadami lub polityką, które Zarząd Klubu zatwierdził lub może zatwierdzić muszą być przedstawione w formie pisemnej, lub jako email do Sekretarza klubu.
 2. Zarząd klubu rozpatruje skargi w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku. Zarząd ma prawo do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z członkostwa w klubie.
 3. Wyniki rozprawy dyscyplinarnej są zgłaszane na piśmie lub elektronicznie do osoby, która złożyła skargę, oraz członka, przeciwko któremu skarga została dokonana w ciągu 7 dni po rozprawie.
 4. Zarówno skarżący, jak i członek przeciwko, któremu skarga została wykonana, ma prawo do odwołania się do całego wyroku zarządu wobec postępowania dyscyplinarnego. Żądanie odwołania należy składać na piśmie do sekretarza, który zwołuje posiedzenie Zarządu w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku o odwołanie.
 5. Członek przeciwko którem została zgłoszona skarga, zostanie powiadomiony o rozpoczęciu postępowania na 14 dni przed zebraniem Zarządu. Ma on prawo do złożenia wyjaśnień nie później niż do 3 dni przed zebraniem Zarządu.
 6. Werdykt w sprawie podejmowany jest większością głosów członków zarządu.


8

Rozwiązanie klubu

 1. Uchwała o rozwiązaniu klubu może być podjęta wyłącznie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w drodze głosowania większością głosów członków.
 2. Po rozwiązaniu klubu stosuje się absolutorium z wydatków poniesionych w wyniku rozpadu i wszystkich należnych przez klub sum dla wierzycieli. Ewentualna nadwyżka aktywów pozostałych po zaspokojeniu wszystkich długów i zobowiązań nie jest wypłacana lub rozpowszechniana wśród członków klubu, ale przyznaje się owe środki fundacjom charytatywnym.


9

Deklaracja

Polish Anglers Association (PAA) przyjmuje tą konstytucję jako fundamentalny zbiór praw i obowiązków klubowicza, a także zbiór praw do przyszłych działań zarządu

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?