Carp Battle 2021

WSTĘP

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM I MAPĄ ŁOWISKA.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem głównym zawodów “Carp Battle” jest Polish Anglers Association – dalej PAA. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów. 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

3. Niniejszy dokument zawiera m.in. przepisy organizatora, przepisy Agencji Ochrony Środowiska “Environment Agency” oraz Regulamin łowiska.

4. Zawody odbędą się w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.

5. “Carp Battle 2021” to indywidualne zawody karpiowe, które odbędą się w formule rzutowej (dopuszczone łowienie tylko metodą rzutową – bez używania łódek do wywózki zestawów). 

6. Termin zawodów: 15 – 17 październik 2021 (zawody dzienne i nocne) – (patrz: rozdział V: szczegółowy plan zawodów).

7. Łowisko: Stanwick Lakes Fisheries – Mallard Lake

8. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.

9. PAA nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne zawodników.

10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.

12. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

13. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

ZAPISY 

1. W zawodach mogą startować tylko osoby pełnoletnie. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów. 

2. Całkowita opłata wpisowego od wynosi: £95.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA I LOSOWANIE

1. Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w szczegółowym planie zawodów – (patrz: rozdział V: szczegółowy plan zawodów).

2. Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana podczas rejestracji. 

3. Każdy z zawodników osobiście losuje stanowisko. Stanowiska losujemy tylko raz. 

4. Zawodnik nie może zmienić swojego miejsca, które wylosował. Raz wylosowane miejsce nie może być zmienione.

ROZDZIAŁ IV

NAGRODY

1. Za zajęcie miejsc 1-3:

  • I miejsce – czek o wartości £250, statuetka, nagrody rzeczowe od Sponsorów; 
  • II miejsce – czek o wartości £200, statuetka
  • III miejsce – czek o wartości £100, statuetka

2. Za największą rybę “Big Fish”:

  • czek o wartości £100, statuetka.

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAWODÓW

1. Miejsce zawodów:  Stanwick, Wellingborough, NN9 6GD

2. Czas trwania zawodów: 48 godzin – (start: 10:00 – 15 październik, zakończenie zawodów 12:00 – 17 październik). 

3. Plan zawodów:

15 październik 2021 (piątek):

  • 10:00 – zbiórka zawodników na łowisku;
  • 10:30 – rejestracja, losowanie kolejności losowania stanowisk; 
  • 11:00 – omówienie regulaminu przez organizatora oraz zasad panujących na łowisku;
  • 11:30 – losowanie stanowisk;
  • 12:00 – udanie się zawodników na wylosowane miejsca w celu przygotowania stanowisk;
  • 14:00 – rozpoczęcie zawodów.

16 październik 2021 (sobota):

  • 14:00 – przerwa na BBQ; 
  • 15:30 – koniec przerwy;
  • 16:00 – wznowienie zawodów.

17 październik 2021 (niedziela):

  • 09:30 – zakończenie wędkowania;
  • 11:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród;
  • 12:00 – koniec imprezy.  

4. Mapa łowiska: 

ROZDZIAŁ VI 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW  (W TYM REGULAMIN ŁOWISKA)

1. Rozpoczęcie zawodów, zakończenie oraz początek i koniec przerwy będą sygnalizowane za pomocą urządzenia dźwiękowego przez głównego sędziego zgodnie z harmonogramem.

2. Przerwa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Zawodnicy muszą wyciągnąć wszystkie zestawy z wody. 

3. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodem. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.

4. Zawodnicy rozstawiają namioty w obrębie swojego stanowiska.

5. Nęcenie ryb przed rozpoczęciem zawodów jest zabronione.

6. Każdy zawodnik może łowić maksymalnie na 3 wędki w obrębie swojego stanowiska.

7. Dopuszcza się wędkowanie tylko i wyłącznie metodą gruntową przy użyciu tzw. „włosa”.

8. Na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem.

9. Stosować należy tylko i wyłącznie haczyki bezzadziorowe.

10. Sondowanie, nęcenie, markerowanie i holowanie ryb może odbywać się tylko z brzegu. 

11. Dopuszcza się stosowanie Deepera.

12. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie jednego markera.

13. Zanęcanie może odbywać się tylko za pomocą: spomba, kobry “throwing stick”, procy, wyrzutni stacjonarnej, bądź ręcznie. Żadne inne metody są niedozwolone.

14. Zawodnicy nie mogą oddalać się od “zarzuconych” zestawów dalej niż 10 metrów.

15. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

16. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych. 

17. Zakaz używania orzechów w jakiejkolwiek postaci, w tym również orzechów tygrysich.

18. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

19. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania minimum 1 worka karpiowego, maty karpiowej typu kołyska, podbieraka i odkażacza. W przypadku braku któregokolwiek z ww. przedmiotów zostanie wykluczony z udziału w zawodach, a koszty wpisowego nie będą zwracane.

20. Minimalna wielkość podbieraka to 42 inch.

21. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.

22. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.

23. Zdjęcia ryb wykonujemy tylko w pozycji na kolanach. Zakaz stawania z rybą.

24. Zakaz wprowadzania psów na łowisko.

25. Zakaz rozpalania ogniska. 

26. Nie należy stawiać urządzeń do gotowania bezpośrednio na podłożu (trawie), aby nie pozostawiać znaków wypalenia.

27. Wykorzystanie latarek, latarek czołowych lub innych urządzeń świetlnych powinno być ograniczone do minimum, aby nie powodować irytacji innych zawodników.

28. Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci wrzucać do jednego worka.

29. Zakaz niszczenia zieleni, samowolnego wycinania drzew bądź krzewów oraz naruszania linii brzegowej.

30. Zakaz kąpieli w jeziorze.

31. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY KLASYFIKACJI

1. Klasyfikowane są ryby: karp o wadze powyżej 2 kg.

2. W zawodach przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności równej 1 grama.  

3. Ryby martwe nie będą liczone.

4. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

5. W klasyfikacji generalnej liczy się waga trzech największych ryb. W przypadku takiej samej wagi ryb – wyższe miejsce zajmuje zawodnik który złowił największą rybę.

6. Ryby zacięte przed sygnałem końcowym zawodów lub sygnałem oznaczającym przerwę muszą być wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale, aby zostały zaliczone do klasyfikacji. Należy niezwłocznie zawiadomić sędziego.

ROZDZIAŁ VIII

PROCEDURA ZGŁASZANIA ZŁOWIONYCH RYB

1. Złowienie ryby z określeniem numeru stanowiska, należy natychmiast zgłosić sędziemu sms-em lub telefonicznie na wskazany przez organizatora numer telefonu – 07756713186.

2. Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego.

3. Do momentu nadejścia sędziego, ryba niezwłocznie po holu powinna być przechowywana w wodzie, w worku karpiowym, nie dłużej niż 30 min.

4. W wyjątkowych sytuacjach (duża ilość ryb, wysoka temperatura wody) prosimy o zgłoszenie pilnego przybycia sędziego.

Adnotacja:

W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”. Aplikacja posiada system podpisów i każda złowiona ryba takim podpisem przez zawodnika oraz sędziego musi być potwierdzona. 

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby. Dane zawarte w aplikacji:

  • Imiona i nazwiska zawodników.
  • Gatunek ryby.
  • Datę i godzinę połowu.
  • Miejsce połowu.
  • Wagę połowu w gramach, zawodnik własnoręcznym podpisem w aplikacji połowu potwierdza zgodność danych.

Prezentacja aplikacji w linkach poniżej:

  • Zawody karpiowe.

https://video214.com/play/ZgzAemaYBUKfpb8BT0GGOA/s/dark

  • Strona www aplikacji.

http://www.scorefishing.com/

ROZDZIAŁ IX

PROTESTY

1. Protesty muszą być zgłoszone Sędziemu głównemu w trakcie trwania zawodów na formularzu otrzymanym podczas rejestracji. Wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane po zawodach nie zostaną uwzględnione. 

2. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Sędziego głównego zawodów.

ROZDZIAŁ X 

SĘDZIOWIE

1. Organizator wyznaczy przed zawodami jednego Sędziego głównego.

2. Sędzia sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminu.

3. Przy rejestracji połowów wymagana jest obecność sędziego.

4. Sędzia odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie, o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.  

5. Sędzia ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. 

ANEKS: Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ XI

UPRAWNIENIA  ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z zawodów Carp Battle 2021 w mediach społecznościowych.

2. Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów do sprawdzenia czy drużyna posiada matę, właściwy podbierak oraz odkażacz. 

3. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać zawody.

ROZDZIAŁ XII

WYKROCZENIA I KARY

1. Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od zawodów Carp Battle 2021.

2. Natychmiastowej dyskwalifikacji podlega drużyna jeżeli:

  • Którykolwiek z zawodników zmieni wylosowane miejsce.
  • Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora.

3. Ponadto w zawodach Carp Battle obowiązuje system żółtej i czerwonej kartki:

  • Pouczenie.
  • Pierwsze ostrzeżenie – faktyczne złamanie zasad wymienionych w niniejszym regulaminie podczas zawodów Carp Battle będzie opatrzone żółtą kartką.
  • Druga żółta kartka wydana przez sędziego głównego automatycznie potwierdza status czerwonej kartki i natychmiastową dyskwalifikację z zawodów. 
  • Tylko sędzia może wydawać żółte lub czerwone kartki.