Carp Battle 2020

 WSTĘP

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM ORAZ MAPĄ ŁOWISKA

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem głównym zawodów “Carp Battle” jest Polish Anglers Association – dalej PAA. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów. 

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

 3. Niniejszy dokument zawiera m.in. przepisy organizatora, przepisy Agencji Ochrony Środowiska “Environment Agency”, Regulamin łowiska oraz Regulamin Eliminacji „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020″.

 4. “Carp Battle” to drużynowe zawody karpiowe, które odbędą się w formule rzutowej (dopuszczone łowienie tylko metodą rzutową – bez używania łódek do wywózki zestawów). 

 5. Drużyną nazywa się zespół składający się z dwóch osób. 

 6. Drużyna może korzystać z pomocy jednego “Team Runnera”, którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów oraz opłacić jego udział (50% ceny wpisowego).

 7. “Team Runner” może brać czynny udział w zawodach: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowanie, nęcenie, holowanie, podbieranie i wypinanie ryb oraz przygotowanie ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania. Team Runner jest pełnoprawnym członkiem drużyny.

 8. Termin zawodów: 20 – 23 sierpień 2020 (zawody dzienne i nocne) – 72 godziny (patrz: rozdział V: szczegółowy plan zawodów).

 9. Łowisko: Upper Tamar Lake w Kornwalii. 

 10. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.

 11. PAA nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne zawodników.

 12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.

 13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

 14. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 15. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

 16. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

ZAPISY  

 1. W zawodach mogą startować tylko osoby pełnoletnie. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów. 

 2. Całkowita opłata wpisowego od jednej drużyny wynosi: £300.

 3. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń pisemnych przesłanych na adres: info@polish-anglers-association.co.uk. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy.

 4. Potwierdzeniem zapisu jest e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

 5. Maksymalna liczba drużyn to 15.

 6. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową

 7. Organizator pobiera 50% opłaty wpisowego, które należy wpłacić w terminie do dnia 19/06/2020http://www.scorefishing.com/buy-tickets.html

 8. Pozostała kwota musi być uregulowana do dnia 05/08/2020. 

 9. Drużynie, która uiściła opłatę za udział i w przypadku jej rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, 50% zadatek nie będzie zwracany. Istnieje możliwość wpisania innej drużyny na opłacone miejsce wskazanej przez startującego.

 10. W przypadku rejestracji drużyny po dniu 05/08/2020 całość kwoty wpisowego należy uiścić w terminie 14 dni, nie później jednak niż na jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.

 11. W przypadku wygranej drużyny z Team Runner, opłatę wpisową do PCM za Team Runnera ponosi zwycięska drużyna.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA I LOSOWANIE 

 1. Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w szczegółowym planie zawodów (patrz: rozdział V: szczegółowy plan zawodów).

 2. Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana podczas rejestracji drużyn. 

 3. Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko. Stanowiska losujemy tylko raz. 

 4. Drużyna nie może zmienić swojego miejsca, które wylosowała. Raz wylosowane miejsce nie może być zmienione.

ROZDZIAŁ IV

NAGRODY 

Za zajęcie miejsc 1-3:

  • I miejsce – opłacony udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020; czek o wartości £600, statuetki, nagrody rzeczowe od Sponsorów; 
  • II miejsce – czek o wartości £500, statuetki, nagrody rzeczowe od Sponsorów;
  • III miejsce – czek o wartości £400, statuetki, nagrody rzeczowe od Sponsorów. 

Adnotacja

Nagrodę w postaci opłaconego udziału w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020 może uzyskać tylko drużyna posiadająca polskie obywatelstwo. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca przez drużynę z innym obywatelstwem, nagroda ta przysługuje najwyżej sklasyfikowanej drużynie z polskim obywatelstwem.    

Za największą rybę “Big Fish”:

  • czek o wartości £200, statuetki. 

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAWODÓW 

 1. Miejsce zawodów: Upper Tamar Lake, Kilkhampton, Bude, Cornwall, EX23 9SB

 2. Czas trwania zawodów: 72 godziny wędkowania nie wliczając przerw (start: 12:00 – 20 sierpień, zakończenie zawodów 16:00 – 23 sierpień).

 3. Plan zawodów:

20 sierpień 2020 (czwartek):

  • 07:00 – zbiórka zawodników na łowisku;
  • 07:30 – rejestracja, losowanie kolejności losowania stanowisk; 
  • 08:30 – omówienie regulaminu przez organizatora oraz zasad panujących na łowisku;
  • 09:00 – losowanie stanowisk;
  • 09:30 – udanie się zawodników na wylosowane miejsca w celu przygotowania stanowisk;
  • 12:00 – rozpoczęcie zawodów.

21 sierpień 2020 (piątek):

  • 14:00 – przerwa na BBQ; 
  • 15:30 – koniec przerwy;
  • 16:00 – wznowienie zawodów.

22 sierpień 2020 (sobota):

  • 14:00 – przerwa na BBQ; 
  • 15:30 – koniec przerwy;
  • 16:00 – wznowienie zawodów.

23 sierpień 2020 (niedziela): 

  • 16:00 – zakończenie wędkowania;
  • 17:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród;
  • 18:30 – koniec imprezy.   

Mapa łowiska: 

https://coarse.swlakesfishing.co.uk/waters/upper-tamar/#map

ROZDZIAŁ VI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW 

(W TYM REGULAMIN ŁOWISKA) 

 1. Rozpoczęcie zawodów, zakończenie oraz początek i koniec przerwy będą sygnalizowane za pomocą urządzenia dźwiękowego przez głównego sędziego zgodnie z harmonogramem.

 2. Przerwa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Drużyny muszą wyciągnąć wszystkie zestawy z wody. 

 3. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodem. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.

 4. Drużyny rozstawiają namioty w obrębie swojego stanowiska.

 5. Nęcenie ryb przed rozpoczęciem zawodów jest zabronione.

 6. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie swojego stanowiska.

 7. Dopuszcza się wędkowanie tylko i wyłącznie metodą gruntową przy użyciu tzw. „włosa”.

 8. Na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem.

 9. Stosować należy tylko i wyłącznie haczyki bezzadziorowe lub z mikrozadziorem.

 10. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki. 

 11. Sondowanie, nęcenie, markerowanie i holowanie ryb może odbywać się tylko z brzegu.

 12. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów na jedną drużynę.

 13. Zanęcanie może odbywać się tylko za pomocą: spomba, kobry “throwing stick”, procy, wyrzutni stacjonarnej, bądź ręcznie. Żadne inne metody są niedozwolone.

 14. Zawodnicy nie mogą oddalać się od “zarzuconych” zestawów dalej niż 10 metrów.

 15. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

 16. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych. 

 17. Zakaz używania orzechów ziemnych.

 18. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

 19. Zakaz stosowania “leadcore”. 

 20. Minimalna wytrzymałość żyłki głównej na kołowrotku to 6.8 kg (15 lbs). 

 21. Drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum 3 worków karpiowych, maty karpiowej typu kołyska, podbierak i odkażacza. W przypadku braku któregokolwiek z ww. przedmiotów drużyna zostanie wykluczona z udziału w zawodach, a koszty wpisowego nie będą zwracane.

 22. Minimalna wielkość podbieraka to 42 inch.

 23. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.

 24. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.

 25. Minimalna długość sznurka do worka to 5m. 

 26. Zdjęcia ryb wykonujemy tylko w pozycji na kolanach. Zakaz stawania z rybą.

 27. Zakaz wprowadzania psów na łowisko.

 28. Zakaz rozpalania ogniska. 

 29. Nie należy stawiać urządzeń do gotowania bezpośrednio na podłożu (trawie), aby nie pozostawiać znaków wypalenia.

 30. Wykorzystanie latarek, latarek czołowych lub innych urządzeń świetlnych powinno być ograniczone do minimum, aby nie powodować irytacji innych zawodników.

 31. Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci wrzucać do jednego worka.

 32. Zakaz niszczenia zieleni, samowolnego wycinania drzew bądź krzewów oraz naruszania linii brzegowej.

 33. Zakaz kąpieli w jeziorze.

 34. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY KLASYFIKACJI 

 1. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze powyżej 2 kg.

 2. W zawodach przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności równej 1 grama.  

 3. Ryby martwe nie będą liczone.

 4. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

 5. W klasyfikacji generalnej liczy się waga trzech największych ryb. W przypadku takiej samej wagi ryb – dwóch lub więcej drużyn, wyższe miejsce zajmuje drużyna która złowiła największą rybę.

 6. Ryby zacięte przed sygnałem końcowym zawodów lub sygnałem oznaczającym przerwę muszą być wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale, aby zostały zaliczone do klasyfikacji. Należy niezwłocznie zawiadomić sędziego.

 7. W przypadku braku złowionych ryb, nie przyznaje się eliminacji do MPwWK – PCM. 

 8. W przypadku drużyny, która klasyfikację zdobędzie po raz kolejny:

  • Jeżeli w zawodach “Carp Battle 2020” eliminację do finału MPwWK – PCM 2020 zdobywa drużyna, która już wcześniej ją zdobyła w innych zawodach, nagrodę tą zdobywa drużyna, która zajęła drugą lub trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej zawodów Carp Battle 2020.
  • Jeżeli w zawodach “Carp Battle 2020” eliminację do finału MPwWK-PCM 2020 zdobywa drużyna, w której jeden z zawodników już wcześniej ją zdobył w innych zawodach, może on w finale MPwWK-PCM 2020:

a.) wystartować z innym zawodnikiem, który również w tych samych bądź innych eliminacjach zdobył kwalifikację do finału;

b.) wystartować z innym zawodnikiem, który w tych samych bądź innych eliminacjach zajął co najmniej trzecią lokatę;

c.) wystartować „samemu” łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz stosując maksymalnie dwa markery typu tyczka plus jeden zarzucany wędką, korzystając z pomocy team runnera nie posiadającego praw zawodnika.

  • Oddawanie, przekazywanie i odstępowanie kwalifikacji do finału MPwWK – PCM 2020 jest zabronione.
  • Nie dopuszcza się zmian zawodników drużyny uzyskującej eliminacje do finału. 

ROZDZIAŁ VIII

PROCEDURA ZGŁASZANIA ZŁOWIONYCH RYB 

 1. Złowienie ryby z określeniem gatunku oraz numeru stanowiska, należy natychmiast zgłosić sędziemu SMS-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu.

 2. Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego.

 3. Do momentu nadejścia sędziów, ryba niezwłocznie po holu powinna być przechowywana w wodzie, w worku karpiowym, nie dłużej niż 30 min.

 4. W wyjątkowych sytuacjach (duża ilość ryb, wysoka temperatura wody) prosimy o zgłoszenie pilnego przybycia sędziego. 

Adnotacja

W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”. Aplikacja posiada system podpisów i każda złowiona ryba takim podpisem przez zawodnika oraz sędziego musi być potwierdzona. 

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby. Dane zawarte w aplikacji:

  • Imiona i nazwiska zawodników (drużynę), która złowiła rybę.
  • Obywatelstwo.
  • Gatunek ryby.
  • Datę i godzinę połowu.
  • Miejsce połowu.
  • Wagę połowu w gramach, zawodnik własnoręcznym podpisem w aplikacji połowu potwierdza zgodność danych.

Prezentacja aplikacji w linkach poniżej:

  • Zawody karpiowe.

https://video214.com/play/ZgzAemaYBUKfpb8BT0GGOA/s/dark

  • Strona www aplikacji.

http://www.scorefishing.com/

ROZDZIAŁ IX

PROTESTY 

 1. Protesty muszą być zgłoszone Sędziemu głównemu w trakcie trwania zawodów na formularzu otrzymanym podczas rejestracji. Wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane po zawodach nie zostaną uwzględnione. 

 2. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Sędziego głównego zawodów.

 3. Jeśli ryba podczas holu wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest. W przypadku zatwierdzenia protestu przez głównego sędziego zawodów ryba nie zostanie uznana. 

ROZDZIAŁ X

SĘDZIOWIE 

 1. Organizator wyznaczy przed zawodami dwóch Sędziów (głównego i pomocniczego).

 2. Sędzia sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminu.

 3. Przy rejestracji połowów wymagana jest obecność przynajmniej jednego sędziego.

 4. Sędzia odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie, o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.  

 5. Sędzia ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów.  

Adnotacja

Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ XI

UPRAWNIENIA  ORGANIZATORA 

 1. Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z zawodów Carp Battle 2020 w mediach społecznościowych.

 2. Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów do sprawdzenia czy drużyna posiada matę, właściwy podbierak oraz odkażacz. 

 3. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać zawody.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów. 

ROZDZIAŁ XII

WYKROCZENIA I KARY 

Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od zawodów Carp Battle 2020.

Natychmiastowej dyskwalifikacji podlega drużyna jeżeli:

  • Którykolwiek z zawodników zmieni wylosowane miejsce.
  • Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora.

Ponadto w zawodach Carp Battle obowiązuje system żółtej i czerwonej kartki:

  • Pouczenie.
  • Pierwsze ostrzeżenie – faktyczne złamanie zasad wymienionych w niniejszym regulaminie podczas zawodów Carp Battle będzie opatrzone żółtą kartką.
  • Druga żółta kartka potwierdzona przez sędziego głównego automatycznie potwierdza status czerwonej kartki i natychmiastową dyskwalifikację z zawodów. 
  • Tylko sędziowie mogą wydawać żółte lub czerwone kartki. 

ROZDZIAŁ XIII

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

 1. Mapa łowiska.

Upper Tamar