Zaloguj się

Regulamin PAA GP 2017

WSTĘP.

Organizatorem jest PAA –  Polish Anglers Association.

Impreza ma na celu wyłonienia najlepszych zawodników wędkujących metodą spinningową, w klubie PAA

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNANIEM SIĘ Z MAPA i REGULAMINEM ŁOWISK POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI.

ROZDZIAŁ 1 .

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH  ‘’ Gp ‘’

1.1 Uczestnik zawodów ‘’GP’’  musi posiadać ważną licencję wędkarską Environment Agency Rod Licence.

1.2.Juniorzy do lat 16 muszą być pod opieką osoby dorosłej.

1.3 Każdy zawodnik może brać udział w dowolnej ilości zawodów Gp.

1.4 Zawodnik musi być członkiem PAA.

ROZDZIAŁ 2.

PRZEPISY OGÓLNE

2.1 Podczas zawodów obowiązywał będzie regulamin łowiska, na którym rozgrywane są zawody.

2.2 Dozwolone jest wędkowanie metoda spinningowa na jedna wędkę z użyciem wszelkiego rodzaju przynęt sztucznych.

2.3 Regulamin GP PAA będzie dostępny na stronie internetowej organizatora.

2.4 Zawody kwalifikacyjne odbywać się będą  na zasadzie łowienia w parach

2.5 Losowanie par odbywać się będzie bezpośrednio po rejestracji zawodników            

2.6 Zawodnicy startujący w danej parze określają miejsce łowienia na następującej

   zasadzie:

 • Zawodnik który został wylosowany jako pierwszy decyduje gdzie będzie łowić

    para w pierwszej połowie zawodów.

 • Drugi zawodnik decyduje gdzie będzie łowić para w drugiej części zawodów.

2.7 Podczas zawodów zawodnicy muszą być w zasięgu głosu lub w odległości 20 m od siebie

2.8 Zawodnicy łowiący w parach zobowiązani są do pomocy sobie nawzajem w przypadku potrzeby podebrania/zmierzenia/fotografowania ryby.

Wszelkie przejawy nie koleżeństwa i uchybień w powyższym zapisie należy

niezwłocznie zgłaszać sędziemu głównemu lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem wyników.Rażące nieprzestrzeganie powyższych zasad po rozpatrzeniu przez komisję może skutkować dyskwalifikacją.

2.9 W razie dyskwalifikacji/rezygnacji jednego z partnerów w parze, pozostała

osoba zostaje przydzielona przez sędziego do najbliżej wędkującej pary.

2.10 Dołączony zawodnik do pary musi dostosować się do ustalonego trybu wędkowania przez tą parę.

2.11 Każdy zawodnik ma obowiązek zgłaszania sędziom, przypadki łamania regulaminu zaobserwowanych podczas trwania zawodów

2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca zawodów

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów

ROZDZIAŁ 3

MIERZENIE I REJESTRACJA RYB, WYMAGANY SPRZĘT

3.1 Złowioną rybę mierzy od głowy się w obecności partnera z pary.

3.2  Zmierzoną w prawidłowy sposób i potwierdzoną przez partnera rybę

należy niezwłocznie wpisać do rejestru złowionych ryb . Wpis musi być podpisany przez partnera.

3.3 Jeżeli w  czasie kontroli sędziowskiej, sędzia stwierdzi, że wpisana ryba nie

została potwierdzona podpisem przez partnera lub sędziego to ryba taka nie

zostanie zaliczona i nie będzie brana do punktacji.

3.4 Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z

odpowiedniej imprezy kwalifikacyjnej.

3.5 Ryb należy mierzyć w pełnych centymetrach tj. np.  ryba o długości np. 45,3 cm

zalicza się 46 cm i rybę która ma 45,9 cm też ma zaliczony wymiar 46 cm

3.6 Każdy ze startujących zawodników musi posiadać podbierak, matę, zestaw do

odhaczania ryb oraz miarkę . Rodzaj dopuszczonych miarek określa organizator.Miarka musi być szeroka z wyraźnie zaznaczoną skalą i plastikowym początkiem do którego przykładamy głowę złowionej ryby. Dopuszcza się stosowanie tzw. rynny   zawodniczej z miarką.

3.7 Całkowity zakaz stosowania chwytaków i rozwieraczy.

3.8 Zakaz używania łodzi pontonów itp. Innych niż wskazanych przez organizatora

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAWODÓW PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU POSIADANIA DŁUGOPISU, NAŁADOWANEGO TELEFONU BĄDŹ APARATU FOTOGRAFICZNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODGLĄDU ZDJĘĆ .

ROZDZIAŁ 4

WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie słów :

Dyskwalifikacja całkowita – odsunięcie od wszystkich pozostałych eliminacji

Dyskwalifikacja – odsunięcie od meczu w którym wykroczenie zostało popełnione.

DYSKWALIFIKACJE

4.1 Dyskwalifikacji całkowitej podlega zawodnik  jeżeli:

 • do rejestru połowu zostanie wpisana dwukrotnie ta sama ryba potwierdzona

            przez  drugiego zawodnika.

 • do rejestru zostanie wpisana ryba nie złowiona a znaleziona na wodzie lub

       brzegu i potwierdzona przez drugiego zawodnika.

4.2  Dyskwalifikacji  całkowitej podlega zawodnik  jeżeli

 • będzie dwukrotnie zdyskwalifikowany tj. raz w meczu poprzednim i w               meczu bieżącym.

4.3   Dyskwalifikacji  podlega zawodni  jeżeli:

 • co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do    

     wędkowania  na czas trwania zawodów.

4.4  Dyskwalifikacji  podlega zawodnik jeżeli:

 •      stosuje nęcenie łowiska zanętami organicznymi
 •      dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek, i budowli sztucznie
 •      przedłużających linię brzegową
 •      łamie zakaz brodzenia. O ile  brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione.

4.5   Ryby mierzone miarkami nie dopuszczonymi przez sędziego nie będą  zaliczone do  punktacji.

4.6  Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

 • zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne
 • niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej
 • będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej

4.7   Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli;

 • sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny
 • jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia
 • niehumanitarne obchodzenie się z flora i faunom  łowiska

ROZDZIAŁ 5

SĘDZIOWIE

5.1 Organizator GP powołuje na każdą eliminację Sędziego Głównego

5.2 Organizator  GP  powołuje Sędziowską Komisję Odwoławczą. ( SKO )

5.3 Sędzia główny  działa na podstawie i w ramach uchwalonego regulaminu zawodów  GP.

5.4  Komisja Odwoławcza  składa się z minimum trzech osób powołanych przez organizatora GP.

5.5 Organizator imprezy wyznacza Sędziego Głównego na tydzień przed zawodami.

UPRAWNIENIA  SĘDZIEGO.

 1.  Każdy z uczestników zawodów na prośbę sędziego ma obowiązek przedstawić kartę startową z dokonanym wpisem złowionych ryb i potwierdzonych przez partnera z pary wyłonionej w drodze losowania przed zawodami..
 2.  Sędzia odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.
 3.  Po stwierdzeniu uchybień takich jak wpis ryby bez potwierdzenia przez partnera, sędzia ma obowiązek wpisania tego faktu w raporcie i ryba nie będzie brana do punktacji.
 4.  W sytuacji kiedy sędzia jest świadkiem złowienia ryby może potwierdzić ten fakt na arkuszu startowym zawodnika. Ryba zostaje zaliczona do konkursu.
 5.  Sędziowie mają prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu odwołania i wszelkich kwestii spornych.
 6.  Sędzia ma prawo sprawdzenia czy zawodnik posiada właściwą miarkę, matę, podbierak i przyrządy do wyhaczania ryb.
 7.  Sędzia ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji ( nie całkowitej dyskwalifikacji ) zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.  Szczególnie jeśli  chodzi o bezpieczeństwo .

ROZDZIAŁ 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA.  

Komisja odwoławcza powołuje komitet organizacyjny Gp

Powołanych zostanie pięcioro stałych członków komisji. Do podjęcia wiążących rozstrzygnięć wystarczy komisja w składzie trzech osób.

Komisja odwoławcza jest jedyną droga składania skarg, protestów, zgłaszania wykroczeń. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.

Zawodnicy zobowiązani są do ewidencji zdjęć z poszczególnych zawodów do 1 tygodnia po zawodach, brak ewidencji fotograficznej może skutkować rozstrzygnięciem sprawy na niekorzyść zawodnika.

W przypadku rozpatrywania sprawy przez Komisje Odwoławcza wszystkie osoby podlegające odwołaniu zobowiązane są do współpracy z Komisja w celu rozwiązania sprawy. Brak współpracy równoznaczny jest z rozstrzygnięciem na niekorzyść zawodnika.

TRYB SKŁADANIA ODWOŁAŃ

6.1   Odwołania od orzeczeń sędziów, komisji sędziowskiej liczącej punkty i miejsca zawodników  przysługuje zawodnikowi  do 30 minut po ogłoszeniu oficjalnych

wyników.

6.2  Protest może być zgłoszony również w momencie składania kart startowej do

komisji sędziowskiej.

6.3   W przypadku szczególnych zdarzeń, które miały miejsce w trakcie zawodów a

wynikają z tego, że regulamin ich nie przewiduje lub wynikają z oświadczeń innych zawodników o rażących wykroczeniach a  które wpłynęły po oficjalnym ogłoszeniu wyników,  ale nie później niż 24 godziny,  komisja rozstrzyga to w terminie 14 dni.

6.4   Zgłaszający taki fakt musi to poprzeć  niezbitymi dowodami  lub orzeczeniem świadka.

6.5   Komisja odwoławcza opiera swoją decyzje o przepisy zawarte w regulaminie.

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?