Zaloguj się

REGULAMIN GRAND PRIX PREDATOR POLISH ANGLERS ASSOCIATION 2019

REGULAMIN GRAND PRIX 2019 “PREDATOR”

WSTĘP.

Polish Anglers Association Grand Prix Predator 2019 – jest to cykl imprez spinningowych mających na celu wyłonienie najlepszych wędkarzy w klubie. Spośród sześciu eliminacji będą się zaliczały tylko cztery najlepsze starty każdego zawodnika do klasyfikacji końcowej.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNANIEM SIĘ Z MAPĄ i REGULAMINEM ŁOWISK POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI.

 

ROZDZIAŁ 1.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH Z CYKLU ‘’ GP PREDATOR 2019″

1.1 Każdy uczestnik zawodów ‘’GP Predator 2019″ musi posiadać ważną licencję wędkarską Environment Agency Rod Licence.
1.2 Tylko członkowie klubu PAA będą zaliczani do klasyfikacji generalnej GP Predator 2019.
1.3 Organizator dopuszcza możliwość startu uczestników ” Gości” w eliminacjach. Lecz wynik uczestników ” Gości” nie będzie zaliczany do klasyfikacji generalnej GP Predator 2019. (Uczestnik “Gość” Rozdział 6)
1.2.W zawodach mogą startować juniorzy od lat 10. Juniorzy do lat 16 muszą być pod
opieką rodzica/opiekuna przez cały czas trwania zawodów. Para opiekun-junior będzie miała
do losowanego trzeciego zawodnika
1.3 Każdy zawodnik może brać udział w dowolnej ilości zawodów GP 2019.

 

ROZDZIAŁ 2. PRZEPISY OGÓLNE

2.1 Podczas zawodów obowiązywał będzie regulamin łowiska, na którym rozgrywane są zawody.
2.2 Dozwolone jest wędkowanie na jedna wędkę metodą spinningową na jedna wędkę z użyciem tylko i wyłącznie przynęt sztucznych. Zakaz używania zestawów typu multi rig oraz umbrella.
2.3 Zawody kwalifikacyjne odbywać się będą na zasadzie łowienia w parach
2.4 Losowanie par odbywać się będzie bezpośrednio po rejestracji zawodników i dotyczy tylko członków klubu.
2.5 Zawodnicy startujący w danej parze określają miejsce łowienia na następującej zasadzie:

 • zawodnik który został wylosowany jako pierwszy decyduje, gdzie będzie łowić para
  w pierwszej połowie zawodów,
 • drugi zawodnik decyduje gdzie będzie łowić para w drugiej części zawodów.

2.6 Podczas zawodów zawodnicy muszą być w zasięgu głosu lub w odległości 30 m od siebie.
2.7 Zawodnicy łowiący w parach zobowiązani są do pomocy sobie nawzajem w przypadku potrzeby podebrania/zmierzenia/fotografowania ryby.
Wszelkie przejawy nie koleżeństwa i uchybień w powyższym zapisie należy niezwłocznie
zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem
wyników.Rażące nieprzestrzeganie powyższych zasad po rozpatrzeniu przez organizatora
może skutkować dyskwalifikacją.
2.8 W razie dyskwalifikacji/rezygnacji jednego z partnerów w parze, pozostała
osoba zostaje przydzielona przez organizatora do najbliżej wędkującej pary.
2.9 Dołączony zawodnik do pary musi dostosować się do ustalonego trybu wędkowania
przez tą parę.
2.10 Każdy zawodnik ma obowiązek zgłaszania organizatorowi, przypadki łamania
regulaminu zaobserwowanych podczas trwania zawodów.
2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca zawodów
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów

 

ROZDZIAŁ 3. MIERZENIE I REJESTRACJA RYB, WYMAGANY SPRZĘT

3.0 Tylko i wyłącznie ryby zahaczone w obrębie głowy mogą być zaliczona jako prawidłowo złowione. Ryby pod zahaczone poza obrębem głowy muszą być niezwłocznie wyhaczone i wypuszczone. Wszelkie próby zgłoszenia ryb złowionych nieprawidłowy sposób będą karane, DYSKWALIFIKACJA.
3.1 Złowioną rybę mierzy się od głowy do końca ogona w obecności partnera z pary.
3.2 Zmierzoną w prawidłowy sposób i potwierdzoną przez partnera rybę należy niezwłocznie wpisać do rejestru złowionych ryb . Wpis musi być podpisany przez partnera.
3.3 Jeżeli w czasie kontroli organizator stwierdzi, że wpisana ryba nie została potwierdzona podpisem przez partnera to ryba taka nie zostanie zaliczona i nie będzie brana do punktacji.
3.4 Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z odpowiedniej imprezy kwalifikacyjnej.
3.5 Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach tj. np. ryba o długości np. 45,3 cm zalicza się 46 cm i rybę która ma 45,9 cm też ma zaliczony wymiar 46 cm.
3.6 Każdy ze startujących zawodników musi posiadać podbierak, matę, zestaw niezbędnych narzędzi odhaczania ryb oraz miarkę . Rodzaj dopuszczonych miarek określa organizator. Miarka musi być szeroka z wyraźnie zaznaczoną skalą i plastikowym początkiem do którego przykładamy głowę złowionej ryby. Dopuszcza się stosowanie tzw. rynny zawodniczej z
miarką.
3.7 Całkowity zakaz stosowania chwytaków i rozwieraczy.
3.8 Zakaz używania łodzi, pontonów itp. Innych niż wskazanych przez organizatora
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAWODÓW PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU POSIADANIA DŁUGOPISU, NAŁADOWANEGO TELEFONU BĄDŹ APARATU FOTOGRAFICZNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODGLĄDU ZDJĘĆ .

 

ROZDZIAŁ 4. WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie:
Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

4.1 Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

 • do rejestru połowu zostanie wpisana dwukrotnie ta sama ryba potwierdzona przez
  drugiego zawodnika do rejestru połowu zostanie wpisana ryba złowiona w nieprawidłowy sposób “pod haczona” do rejestru zostanie wpisana ryba nie złowiona a znaleziona na wodzie lub brzegu i potwierdzona przez drugiego zawodnika ( dyskwalifikacja obydwu zawodników) wędkowanie poza obszarem na którym są rozgrywane zawody.
 • co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do wędkowania na czas trwania zawodów stosuje nęcenie łowiska zanętami organicznymi
 • dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek, i budowli sztucznie przedłużających linię brzegową
 • łamie zakaz brodzenia o ile brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione
 • zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony
 • sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny
 • jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia
 • niehumanitarne obchodzenie się z flora i faunom łowiska

4.2 Skargi , protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na
forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

 

ROZDZIAŁ 5. SĘDZIOWIE

5.1 Sędzią głównym wszystkich eliminacji GP PREDATOR 2019 jest organizator.
5.2 Organizator przed każdą eliminacją do GP PREDATOR 2019 wyznacza dwóch członków klubu którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów, zdjęć zawodników którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

ROZDZIAŁ 6. Uczestnik “Gość”

6.1 Każdy członek klubu ma prawo zaprosić “Gościa” na każdą z eliminacji GP Predator 2019.
6.2 Zarząd klubu również może zaprosić uczestników “Gości” do startu w eliminacjach GP Predator 2019.
6.3 Uczestnik “Gość” będzie mógł brać udział w rywalizacji w poszczególnych eliminacjach lecz jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji generalnej GP Predator 2019.
6.4 Wynik uczestnika “Gościa” będzie zaliczony tylko do klasyfikacji w pojedynczych meczach.
6.5 Uczestnik “Gość” nie będzie losowany. Losowanie par dotyczy tylko członków klubu.
6.6 W przypadku łowisk z ograniczona liczba miejsc priorytetowo, będą przyjmowane zgłoszenia członków klubu. W drugiej kolejności uczestników spoza klubu.
6.7 Organizator GP Predator 2019 oraz Zarząd Klubu zastrzegają sobie prawo do odmowy startu dla uczestników “Gości”.

 

ROZDZIAŁ 7. PUNKTACJA

7.1 Podczas każdego meczu organizator poda jakie gatunki i ilość ryb będą punktowane tzw.” komplet” np. 2 szczupaki, 5 okoni, 1 kleń.
7.2 Zawodnik, który złowi wszystkie ryby z podanego zestawu otrzyma punkty bonusowe tzw. (duży komplet) + 50 punktów.
7.3 Zawodnik, który złowi po jednej rybie z każdego gatunku otrzyma punkty bonusowe tzw. (mały komplet) + 20 punktów.
7.4 W przypadku remisu w jednej eliminacji decyduje kolejno łączna długość wszystkich ryb danego zawodnika, następnie najwieksza ryba z remisowej eliminacji.
7.5 W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji generalnej pod uwagę będzie brana ilość punktów zdobyta w wszystkich eliminacjach. W przypadku dalszego remisu będzie brana pod uwagę największa ryba z wszystkich
zaliczanych eliminacji.
7.6 W każdym meczu punktowanych jest tylko 20 miejsc.
7.7 Jeżeli w zawodach weźmie udział mniej zawodników niż 20 to wszyscy zawodnicy, którzy nie złowią ryby otrzymają 1pkt za start w zawodach.
7.8 Tabela klasyfikacji generalnej będzie prezentowana na kanałach informacyjnych PAA.
7.9 Każdy uczestnik który weźmie udział w sześciu eliminacjach otrzyma dodatkowy bonus w wysokości 3 punktów do klasyfikacji końcowej.
7.10 Punktacja za poszczególne miejsca:

   MIEJSCE     PUNKTY     MIEJSCE     PUNKTY
1 20 11 10
2 19 12 9
3 18 13 8
4 17 14 7
5 16 15 6
6 15 16 5
7 14 17 4
8 13 18 3
9 12 19 2
10 11 20 1

 

ROZDZIAŁ 8. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA.

8.1 Każdy z uczestników zawodów na prośbę organizatora ma obowiązek przedstawić kartę startową z dokonanym wpisem złowionych ryb i potwierdzonych przez partnera z pary wyłonionej w drodze losowania przed zawodami..
8.2 Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.
8.3 Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą za notowane w raporcie.
8.4 W sytuacji kiedy organizator jest świadkiem złowienia ryby może potwierdzić ten fakt na arkuszu startowym zawodnika. Ryba zostaje zaliczona do konkursu.
8.5 Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających
miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu
wszelkich kwestii spornych.
8.6 Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, opisów z GP w mediach społecznościowych.
8.7 Organizator ma prawo sprawdzenia czy zawodnik posiada właściwą miarę, matę, podbierak i przyrządy do wyhaczania ryb.
8.8 Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w
sposób rażący narusza regulamin zawodów.
Organizatora decyzja jest ostateczna.

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?