Zaloguj się

REGULAMIN GRAND PRIX COARSE 2019

“REGULAMIN GRAND PRIX COARSE 2019”

 

WSTĘP.

    Grand Prix Coarse PAA 2019 (dalej: GP) to cykl zawodów wędkarskich, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników wędkujących metodą spławikowo-gruntową w klubie Polish Anglers Association.

Organizatorami GP w roku 2019-tym są klub Polish Anglers Association oraz Barbel Team PL/UK.

Cały cykl składa się z dziesięciu (10) eliminacji na wodach stojących i bieżących. Sześć (6) eliminacji przeprowadza klub PAA, trzy (3) Barbel Team PL/UK i jedne (1) eliminacje przeprowadzane są wspólnie.

Wszystkie imprezy są zaliczane do generalnej klasyfikacji punktowej GP.

 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z

PONIŻSZYM REGULAMINEM, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNANIEM SIĘ Z MAPĄ I

REGULAMINEM ŁOWISK POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW Z CYKLU.

 

ROZDZIAŁ I.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH ‘’GP COARSE 2019‘’.

 1. Uczestnik zawodów ‘’GP’’ musi posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.
 2. W zawodach mogą startować juniorzy od 10 lat. Juniorzy do lat 16 (włącznie) muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zawodów.
 3. Wszystkie zasady uczestnictwa za wyjątkiem przepisu, o którym mowa w punkcie: 2, rozdział: I w niniejszym regulaminie mają takie same zastosowanie dla wszystkich uczestników.
 4. Każdy członek klubu PAA może brać udział w takiej ilości zawodów GP na ile zdoła się zapisać (patrz punkt: 11, rozdział: I). Zawody są limitowane ilością wolnych miejsc.
 5. Zawodnik nie musi być członkiem klubu PAA, ale do klasyfikacji generalnej są liczeni tylko członkowie i tylko członkowie klubu PAA mogą rywalizować o główną wygraną.
 6. Zawodnicy nie będący członkami klubu mogą rywalizować o nagrody w danych zawodach jeżeli organizator takie nagrody przewiduje.
 7. Aby zapisać się na zawody należy uiścić opłatę za udział w zawodach, do wyznaczonej daty przez organizatora.
 8. Organizator wyznacza opłatę za udział w poszczególnych zawodach cyklu.
 9. Organizator podaje daty i miejsca zawodów.
 10. Organizator podaje liczbę miejsc dostępnych.
 11. Organizator wyznacza termin zakończenia zapisów dla członków klubu. Członkowie klubu mają pierwszeństwo zapisów. Obowiązuje zasada: “kto pierwszy – ten lepszy”; (pierwszeństwo nie dotyczy zawodów GP organizowanych przez Barbel Team PL/UK – patrz punkt: 15, rozdział: I).
 12. Po upływie terminu wyznaczonego przez organizatora do zapisów dla członków klubu i w przypadku wolnych miejsc, każdy z klubowiczów może zaprosić swojego gościa, zapisy będą otwarte dla wszystkich chętnych. Obowiązuje zasada: “kto pierwszy – ten lepszy”, do wyczerpania miejsc.
 13. W przypadku wyczerpania biletów członkowie klubu PAA mogą dokonać zakupu biletów bezpośrednio od właściciela lub zarządcy danego łowiska, o ile jest taka możliwość i są one dostępne. Przed tą procedurą należy poinformować organizatorów. Po zakupieniu biletu należy wpłacić ustaloną kwotę wpisowego na konto Paypal należące do klubu PAA (patrz: punkt 4, rozdział IV). W przeciwnym wypadku osoba nie będzie brała udziału w GP.
 14. W przypadku braku wolnych miejsc, po zakończonych zapisach dla członków klubu nie będzie możliwości zakupu biletów na zawody dla gości lub chętnych wzięcia udziału niebędących członkami klubu PAA.
 15. W zawodach GP organizowanych przez Barbel Team PL/UK nie ma pierwszeństwa zapisów dla członków klubu PAA. Na zawody może zapisać się każdy chętny wzięcia w nich udziału. Każdy z członków klubu PAA, który weźmie udział w tych zawodach będzie klasyfikowany w punktacji generalnej GP. Obowiązuje zasada zapisów “kto pierwszy – ten lepszy” dla wszystkich chętnych, do wyczerpania miejsc.  
 16. Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział i wchodzą na łowisko na własne ryzyko. Klub PAA lub Barbel Team PL/UK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, uszkodzenia, utratę sprzętu lub transportu na którymkolwiek z obiektów, na którym są rozgrywane zawody.
 17. Przystąpienie do zawodów oznacza akceptację regulaminu GP Coarse 2019,  odpowiedniego regulaminu łowiska na dane zawody i jest wymagane stosowanie się do wymienionych tam reguł i przepisów. Nie zastosowanie się do nich może zostać ukarane dyskwalifikacją.
 18. Udział w zawodach oznacza, że startujący zobowiązuje się wędkować zgodnie z  obowiązującym prawem oraz w duchu rywalizacji “Fair Play”.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do zawodów osób działających niesportowo, działających na niekorzyść klubu PAA lub Barbel Team PL/UK.

 

ANEKS: Ostatnie zawody cyklu GP 2019 (nr 10) są traktowane jako finał GP Coarse 2019. Możliwość udziału w tych zawodach i pierwszeństwo zakupu biletów mają członkowie klubu PAA z pierwszej dwudziestki klasyfikacji generalnej.

 

ROZDZIAŁ II.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizator (zarząd klubu PAA) zastrzega sobie prawo do przerwania cyklu GP w dowolnym momencie. W sytuacji takiej nagrodę główną wygrywa osoba, która w tym momencie jest na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Kolejne miejsca zajmowane są odpowiednio według klasyfikacji generalnej GP (patrz: punkt 2, rozdział: III).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsc zawodów.
 3. Podczas zawodów obowiązywał będzie regulamin łowiska, na którym rozgrywane są zawody oraz regulamin organizatora na dane zawody, jak również niniejszy regulamin GP.
 4. Organizatorzy (klub PAA oraz Barbel Team PL/UK) przedstawiają regulamin na dane zawody przed rozpoczęciem zapisów i zgłoszeń zawodników do udziału.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłaszania organizatorowi przypadki niestosowania się do regulaminów zaobserwowanych podczas trwania zawodów.
 6. Pieczę nad przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminów podanych w punkcie 3, rozdział II, sprawuje sędzia (patrz: punkt 1, rozdział: V).
 7. Wszelkie przejawy (nie) koleżeństwa i uchybień w stosowaniu się do wszystkich regulaminów należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem wyników. Rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminów po rozpatrzeniu przez organizatora może skutkować dyskwalifikacją.
 8. Dozwolone jest wędkowanie metodą spławikową (tyczka, bat, odległościówka – “metoda angielska”, waggler, pellet waggler, “metoda bolońska”, rzeczna przepływanka) oraz gruntową (feeder, method feeder, ledgering – z użyciem ciężarka).
 9. Każdy uczestnik musi posiadać siatkę do przetrzymywania ryb zgodną z wymogami panującymi na łowisku. W niektórych zawodach uczestnik musi posiadać dwie siatki do przetrzymywania ryb do oddzielenia gatunków: karp i tzw. silver fish.
 10. Uczestnik zawodów musi posiadać podbierak zgodny z przepisami obowiązującymi na danym łowisku.
 11. Uczestnik zawodów obowiązkowo musi posiadać matę do odhaczania ryb oraz przyrząd do odhaczania ryb tzw. wypychacz.   
 12. W niektórych zawodach uczestnik musi posiadać miarkę do mierzenia ryb. Rodzaj dopuszczonych miarek określa organizator. Miarka musi być szeroka z wyraźnie zaznaczoną skalą i plastikowym początkiem do którego przykładamy głowę złowionej ryby. Dopuszcza się stosowanie tzw. rynny zawodniczej z miarką. Organizator informuje o konieczności posiadania miarki w regulaminie na poszczególne zawody.
 13. Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych.

 

ROZDZIAŁ III.

PUNKTACJA ORAZ JEJ ZASADY

1. Punktacja w poszczególnych zawodach.

a.) Obowiązuje punktacja według wagi podanej w lbs (funty) oraz w niektórych zawodach, gdzie punktowany jest gatunek “brzan” obowiązuje punktacja według pomiaru ryby (długość) podana w centymetrach. Sytuacja mierzenia ryb może wystąpić nie więcej niż w czterech zawodach.

b.) W zawodach przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności równej 1 uncji, lub większej. Wynik ważenia protokołowany będzie z zaokrągleniem (zgodnie z regułami matematycznymi) do 1 uncji.

c.) Po zakończeniu zawodów, zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wagi w jakości, spełniającej warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

d.) W przypadku pomiarów długości ryby punkty przyznawane są za pomiar od początku głowy do końca płetwy ogonowej. Wąsy rybie nie są mierzone i nie wliczają się do pomiaru całkowitego ryby.

1 centymetr (cm) = 1 punkt

e.) W każdych poszczególnych zawodach punktowanych jest 20 miejsc

MIEJSCE PUNKTY
1 20
2 19
3 18
4 17
5 16
6 15
7 14
8 13
9 12
10 11
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1

 

f.) W przypadku remisu w poszczególnych zawodach dwóch lub więcej zawodników decyduje najdłuższa (w przypadku pomiarów długości ryb). W sytuacji braku rozstrzygnięcia zawodnicy zajmują takie samo miejsce na podium i otrzymują taką samą ilość punktów do klasyfikacji generalnej GP. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników.

g.) Zawodnicy, którzy nie złowili ryb lub ryby na danych zawodach nie otrzymują punktów za miejsce. Otrzymują oni 1 punkt do klasyfikacji generalnej za udział w zawodach (patrz: punkt 2b, rozdział: III).

h.) Ważenie ryb odbywa się tylko i wyłącznie w obecności komisji wagowej lub w niektórych przypadkach w obecności właściciela lub opiekuna łowiska.

i.) Mierzenie ryb odbywa się w obecności sąsiada z następnego lub poprzedniego stanowiska lub gdy nie ma takiej możliwości w obecności sędziego. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wzajemnej pomocy w tej kwestii. Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z odpowiedniej imprezy kwalifikacyjnej i potwierdzona podpisem sąsiada ze stanowiska obok lub sędziego. Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach “np. ryba o długości 45,3 (cm) – zalicza się 46 (cm) – i ryba, która mierzy 45,9 (cm), również ma zaliczony wymiar 46 cm”.

j.) Gatunki zaliczane do punktacji podane są w regulaminie organizatora na poszczególne zawody. Gatunki zaliczane do punktacji mogą się różnić w każdych zawodach.

k.) Ryby martwe nie są ważone i nie zaliczają się do punktacji.

l.) Tabela wyników w poszczególnych zawodach będzie prezentowana na stronie www PAA i w mediach społecznościowych.

m.) Zawodnik będzie proszony przed każdymi zawodami o zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO: https://eugdpr.org/.

n.) W przypadku braku zgody będzie opublikowany numer z listy startowej.

2. Punktacja generalna GP.

Zawodnik otrzymuje do punktacji generalnej następujące punkty:

a.) Punkty zdobyte za zajęte miejsce.

b.) Punkty za udział w zawodach. Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach otrzymuje 1 punkt.

c.) Zawodnik, który nie jest członkiem klubu PAA nie jest punktowany za zajęte miejsce lub udział w zawodach. Klasyfikacja punktowa prowadzona jest tylko dla członków klubu. Punkty przyznawane są według poniższej zasady:

 

Członek klubu / gość Miejsce w zawodach Przyznawane punkty
Członek klubu PAA 1 miejsce 20 punktów (1 miejsce)
Gość 2 miejsce Nie jest punktowany
Gość 3 miejsce Nie jest punktowany
Członek klubu PAA 4 miejsce 19 punktów (2 miejsce)
Gość 5 miejsce Nie jest punktowany

 

d.) Do klasyfikacji generalnej zalicza się 8 najlepszych występów zawodnika ze wszystkich 10 eliminacji według zajętego miejsca. W przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia, który z występów danego zawodnika jest lepszy według zajętego miejsca ze względu na takie same wyniki w kilku lub dwóch zawodach, drugim kryterium jest waga ryb. W przypadku takiej samej wagi ryb jeden wynik jest odrzucany. Zawody, w których ryby są mierzone, a jest on jednym z lepszych występów ze względu na zajęte miejsce jest on automatycznie zaliczany do wyniku generalnego w klasyfikacji.

Przykład:

“Dany zawodnik ma 4 wyniki, w których zajmuje pierwsze miejsce, 2 wyniki, w których zajmuje trzecie miejsce i 2 wyniki, w których zajmuje piąte miejsce. Do klasyfikacji generalnej zalicza się cztery pierwsze miejsca, dwa trzecie miejsca i jedno piąte miejsce. O tym, które piąte miejsce będzie zaliczone decyduje większa waga ryb złowionych w tych dwóch zawodach. Gorszy wynik odpada. W przypadku takiej samej wagi ryb odpada jeden wynik, bez znaczenia jest wówczas, który wynik odpadnie”.

 

e.) W przypadku remisu zawodników decydują pozycje w poszczególnych zawodach. Zawodnik z lepszym bilansem zajętych miejsc w 8-miu najlepszych występach zajmuje wyższą pozycję. Im mniejsza liczba sumy zajętych miejsc tym wyższa pozycja w rankingu GP.

Przykład:

 • Zawodnik I – zajęte miejsca: I, I, III, V, VIII, X, XIII, XV  – Suma: 56
 • Zawodnik II – zajęte miejsca: I, I, IV, V, IX, X, XII, XIX –  Suma: 61

Zawodnik I zajmuje wyższą pozycję.

f.) W przypadku dalszego remisu wyższą pozycję zajmuje zawodnik z lepszym wynikiem wagowym ryb w najlepszym swoim występie, następnie w kolejnych najlepszych występach, aż do rozstrzygnięcia.

g.) Tabela klasyfikacji generalnej będzie prezentowana na forum PAA i w mediach społecznościowych.

h.) Zawodnik będzie proszony przed każdymi zawodami o zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w tabeli klasyfikacji generalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO: https://eugdpr.org/.

i.) W przypadku braku zgody będzie opublikowany numer według bazy danych PAA.

 

ROZDZIAŁ IV.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH I NAGRODY GŁÓWNE

 1. Opłaty za udział w zawodach są stałe i nie ulegają zmianie aż do zakończenia GP 2019.
 2. Organizator rozlicza się z całego cyklu GP oraz z każdych poszczególnych zawodów przed skarbnikiem klubu, który przedstawia sprawozdanie finansowe na corocznym AGM klubu PAA (Annual General Meeting).
 3. Opłata za udział w zawodach organizowanych przez klub PAA składa się z:

a.) Wpisowe.

b.) Opłaty za udostępnione łowisko (day ticket, night ticket).

4. Opłata za udział w zawodach organizowanych przez Barbel Team PL/UK składa się z:

a.) Wpisowe.

b.) Opłaty za udostępnione łowisko (day ticket, night ticket).

c.) Opłaty za catering: barbeque.

5. Składka wpisowego na każde poszczególne zawody wynosi:

a.) Dla członków klubu PAA – £5.

b.) Dla nie będących członkami klubu PAA – £10.

6. Opłata za udostępnione łowisko zależna jest od zarządcy lub właściciela łowiska. Opłata ta będzie wskazywana w poszczególnych regulaminach na dane zawody. Opłaty dla juniorów również według taryfy danego łowiska.

7. Opłata za catering – £5.

8. Zawodnik, który uiścił opłatę za udział może ubiegać się o jej zwrot tylko i wyłącznie wtedy gdy nie będzie w stanie wziąć udziału w danych zawodach ze względu na zdarzenia losowe i poinformuje o tym organizatora co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnik powinien podać przyczynę organizatorowi. Zawodnik, który trzy razy będzie ubiegał się o zwrot kwoty za udział bez uzasadnionej przyczyny nie będzie dopuszczony do kolejnych zawodów GP 2019. Opłata za udział nie podlega zwrotowi wówczas gdy zawodnik nie pojawi się na zawodach w danym dniu lub gdy nie poinformuje organizatora o nieuczestnictwie co najmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem poszczególnych zawodów.

9. Nagrody główne przyznawane są za trzy pierwsze miejsca zajęte w klasyfikacji generalnej:

 

MIEJSCE NAGRODA
1 £400
2 £250
3 £200

 

ROZDZIAŁ V.

WYKROCZENIA I KARY

 1. Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

a.) Nie stosuje się do zasad regulaminu łowiska, regulaminu organizatora na dane zawody lub niniejszego regulaminu GP.

b.) Zmieni wylosowane miejsce w danych zawodach, o ile zmiana miejsca jest w trakcie zawodów zabroniona. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

c.) W przypadku dozwolonej zmiany miejsc, dyskwalifikacji podlega zawodnik, który co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do wędkowania na czas trwania zawodów lub dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek i budowli sztucznie przedłużających linię brzegową.

d.) Łamie zakaz brodzenia, o ile brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

e.) Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora, o ile ich stosowanie jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

f.) Zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej.

g.) Sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny.

h.) Jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia.

i.) Niehumanitarne podejście do flory i fauny łowiska. Zaśmiecanie łowiska.

 

ANEKS: Skargi, protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

 

ROZDZIAŁ VI.

SĘDZIOWIE

 1. Sędzią głównym wszystkich eliminacji GP PAA 2019 jest organizator.
 2. Organizator przed każdą eliminacją do GP PAA wyznacza dwóch członków klubu którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów, zdjęć zawodników którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 3. UPRAWNIENIA  ORGANIZATORA

a.) Każdy z uczestników zawodów na prośbę organizatora ma obowiązek przedstawić kartę startową z dokonanym wpisem złowionych ryb.

b.) Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.

c.) Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą odnotowane w raporcie.

d.) Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu wszelkich kwestii spornych.

e.) Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z GP w mediach społecznościowych.

f.) Organizator ma prawo sprawdzenia czy zawodnik posiada matę, właściwy podbierak i przyrządy do wyhaczania ryb.

g.) Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.


ANEKS: Decyzja organizatora jest ostateczna.

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?