Protokół AGM 2019

VII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polish Anglers Association odbyło się w dniu 21-go czerwca 2019 r.
W zgromadzeniu uczestniczyło 42 członków klubu.
Porządek zebrania:
 
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Aktualizacja Konstytucji PAA – dyskusja.
  3. Podjęcie głosowania w sprawie aktualizacji Konstytucji.
  4. Przedstawienie raportów gospodarczo / finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia z wcześniejszym zatwierdzeniem ich przez Komisję Rewizyjną.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań przez AGM.
  6. Wybór nowego Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
  7. Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Otwarta dyskusja.
  9. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowiska w Zarządzie PAA, Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika.
  10. Wybory Zarządu PAA i Komisji Rewizyjnej.
  11. Dodatkowe ustalenia, zamknięcie obrad przez Nowy Zarząd PAA.
 
Ad. 1
Obrady otworzył Zarząd klubu PAA (w składzie: Hubert Ogiński, Jakub Tadych, Adrian Grycendler) witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.
 
agm2019_4
 
Ad. 2
W pierwszej kolejności podjęto dyskusje na temat aktualizacji Konstytucji klubu. Każdy z członków Stowarzyszenia miał możliwość zapoznania się z nią na forum wewnętrznym i wyrazić swoje uwagi. Zarząd po rozpatrzeniu uwag przedstawił wersję ostateczną, nad którą miało odbyć się głosowanie. Nie odnotowano uwag w trakcie zgromadzenia.
 
Ad. 3
Przystąpiono do głosowania nad zaktualizowaną Konstytucją klubu PAA. Aktualizacje Konstytucji podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie.
 
Ad. 4
Skarbnik klubu Michał Dziemianko przedstawił raport finansowy za rok 2018 oraz za okres działania obecnego Zarządu.
 
Ad. 5
W wyniku głosowania jawnego Walne zebranie członków przyjęło jednomyślnie sprawozdania Skarbnika.
 
Ad. 6
Zarząd zaproponował wybór przewodniczącego i protokolanta.
Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Huberta Ogińskiego.
W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie przewodniczącym zebrania został Hubert Ogiński.
Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Marcina Szymborskiego.
 
Ad. 7
Zgodnie z Konstytucją klubu PAA Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej i Skarbnikowi.
 
Ad. 8
Przewodniczący prowadził otwartą dyskusję na tematy dotyczące klubu. M.in:
 • Sposobu rekomendacji nowych członków klubu.
 • Członkostwa Honorowego klubu.
 • Sposobów płatności za imprezy wędkarskie.
 • Ubrań klubowych.
 • Prowadzenia Fanpage PAA.
 • Wprowadzenia zwrotu opłat za poniesione koszty przejazdu na łowiska dla osób organizujących zawody PAA.
Ad. 9; Ad. 10
        a.) Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
  1. Adrian Grycendler – Prezydent klubu PAA
  2. Marcin Szymborski – Wiceprezydent klubu PAA
  3. Daniel Petka – Sekretarz klubu PAA
W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do Zarządu jednogłośnie.
 
        b.) Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:
  1. Maciej Marchwiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Hubert Ogiński
  3. Grzegorz Biernat
W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej jednogłośnie.
 
        c.) Na Skarbnika klubu zgłoszono kandydaturę:
  1. Michał Dziemianko

agm2019_3

 
W/w osoba wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania w/w osoba została wybrana na Skarbnika klubu jednogłośnie.
 
Ad. 11
Przyjęto rekomendacje do klubu dwóch juniorów.
  1. Huberta Precha – rekomendujący: Hubert Ogiński
  2. Sary Dytkowskiej – rekomendujący: Grzegorz Dytkowski
Na tym zebranie zakończono.
agm2019_2 agm2019_5 agm2019_6 agm2019_7 
Scroll to Top